• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Sestā nodaļa. MANTOJUMA PIEŅEMŠANA UN IEGŪŠANA (687.–714.pants)

21.12.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-320/2021 Mantojuma pieņemšana ārvalstīs

Lejupielādēt

11.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-20/2021 Mantojuma atstājēja saistību izpildīšanas grūtības

Lejupielādēt

29.01.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-426/2020 Sabiedrības valdes locekļa saistību mantojamība

Lejupielādēt

30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-178/2019 Klusējot pieņemta mantojuma pieņemšanas sekas

Lejupielādēt

15.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-117/2019 Notariālo aktu – mantošanas iesnieguma un akta par apstiprināšanu mantojuma tiesībās nozīme, lemjot jautājumu par mantojuma neatņemamās daļas izdošanu

Lejupielādēt

27.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2019 Transportlīdzekļa reģistrācija uz iespējamā mantinieka kā transportlīdzekļa valdītāja vārda

Lejupielādēt

15.11.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1341/2018 Mantojuma atstājēja kreditoru pretenziju dzēšanas kārtība

Lejupielādēt

15.03.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-602/2018 Mantinieka gribas izteikuma izlietot inventāra tiesību un mantot aicinātā gribas izteikuma pārliecināties par mantojuma sastāvu nošķiršana

Lejupielādēt

13.12.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-142/2018 Zvērināta advokāta profesionālās darbības ietvaros noslēgtās vienošanās ar klientu par juridiskas palīdzības sniegšanu personiskais raksturs

Lejupielādēt

12.11.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-4/2018 Mantojuma atstājēja piekrišana šķīrējtiesas procesam kā personiska saistība

Lejupielādēt

23.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-390/2017 Valdījuma tiesiskais pamats kā obligāts priekšnoteikums īpašuma tiesību iegūšanai ar ieilgumu

Lejupielādēt

23.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-381/2017 Civillikuma 705.panta otrās daļas normā ietvertās kreditora prasījuma nepieteikšanas sekas

Lejupielādēt

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-203/2017 Iespējamais ķīlas tiesības izbeigšanās pamats, ja inventāra tiesību izlietojušais mantinieks nav pilnībā apmierinājis kreditora prasījumu

Lejupielādēt

26.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-168/2017 Atbildības pienākums kreditoram pāriet uz galvinieka mantinieku

Lejupielādēt

15.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2017 Termiņš gribas izteikšanai par mantojuma pieņemšanu

Lejupielādēt

02.08.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2078/2016 Jēdziena „mantot aicinātais” tvērums Civillikuma 698.panta izpratnē

Lejupielādēt

22.01.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1119/2016 Hipotēkas dzēšanas kārtība, ja kreditora pretenzija uzaicinājumā norādītajā termiņā (Civillikuma 705. pants) nav pieteikta

Lejupielādēt

31.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2014 Klusējot izteikta griba mantot

Lejupielādēt

27.03.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2013 Neatņemamās mantojuma daļas izprasīšanas termiņi un kārtība

Lejupielādēt

28.08.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1876/2012 Uztura ņēmēja tiesību pārņemšana prasības lietā par uztura līguma atcelšanu

Lejupielādēt

26.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2012 Pirmpirkuma tiesību mantošana

Lejupielādēt

15.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-344/2008 Par tiesas uzaicinājuma sludinājumu Civilprocesa likuma 326.panta kārtībā

Lejupielādēt

15.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-338/2008 Par mantojuma kopību un rokasnaudas līguma formu

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-188/2007 Par mantinieka tiesībām turpināt prāvu, kas ierosināta mantojuma atstājēja interešu aizstāvēšanai

Lejupielādēt

20.09.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-490/2006 Par mantojuma apliecības juridisko spēku

Lejupielādēt

27.09.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-45/2000 Par procesuālo tiesību normu pārkāpumiem kā pamatu sprieduma atcelšanai

Lejupielādēt

30.06.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-391/1999 Par īres līguma izbeigšanu un īrnieku izlikšanu no dzīvokļa

Lejupielādēt

23.09.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-562/1998 Par prioritāti uz lauku zemes lietošanu strīdu starp bijušā zemes īpašnieka mantinieku un zemes faktisko lietotāju

Lejupielādēt

01.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-152/1998 Kompensācijas izmaksa par boja gājušam ēkām, kuras no īpašnieka valdījuma izgājušas sakarā ar izsūtīšanu

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-434/1997 Par Civillikuma un speciālo likumu tiesību normu piemērošanu, izlemjot strīdus par nelikumīgi atsavināto īpašumu atdošanu

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-205/1997 Par mantojuma pieņemšanu un testamenta apstrīdēšanu

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-182/1997 Par mantojuma pieņemšanu, ja mantinieks atrodas prombūtnē

Lejupielādēt

24.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-142/1997 Par mantojuma pieņemšanu un testamenta apturēšanu

Lejupielādēt

02.07.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-110/1997 Par mantojuma pieņemšanu un atraidīšanu

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-94/1997 Izteikt gribu pieņemt mantojumu var jebkurā formā: rakstiski, mutiski vai klusējot ar tādu darbību, kuru var iztulkot vienīgi tā, ka persona atzīst sevi par mantinieku

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-87/1997 Par mantojuma pieņemšanu likumā noteiktā termiņā

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/1997 Par vienlaicīgu apstiprināšanos mantojuma tiesībās un mantojuma dalīšanu

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-68/1997 Strīds par mantas piederību mantojuma masai izšķirams prasības kārtībā

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-64/1997 Par mantinieku uzaicināšanu uz tiesas sēdi neatkarīgi no uzaicinājuma izsludināšanas

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-141/1996 Par atteikumu atjaunot zemes īpašuma tiesības citas personas labā

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-94/1996 Par iespējamo mantinieku uzaicināšanu uz tiesas sēdi

Lejupielādēt