• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

42.nodaļa. Krimināllietas iztiesāšanas vispārīgie noteikumi (449.-474.pants)

14.10.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-346/2021 Apsūdzētā izdarīto darbību pārkvalificēšana iztiesāšanas laikā

Lejupielādēt

16.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2021 Apsūdzības grozīšana apelācijas instances tiesā sakarā ar noziedzīgā nodarījuma faktisko apstākļu maiņu, ja nemainās noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija

Lejupielādēt

26.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-13/2021 Kriminālprocesā iesaistīto personu lūgumu izlemšana, uzsākot krimināllietas iztiesāšanu no jauna

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2021 Apsūdzētā izdarīto darbību pārkvalificēšana iztiesāšanas laikā

Lejupielādēt

01.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-581/2020 Kļūdaini norādīta par pierādītu atzītā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija notiesājoša sprieduma aprakstošajā daļā nevar tikt atzīta par pārrakstīšanās kļūdu Kriminālprocesa likuma 474.panta izpratnē

Lejupielādēt

16.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-104/2020 Lēmumā par krimināllietas nodošanu tiesai minēto pierādījumu izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

30.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2020 Kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka tiesības tikt uzklausītam

Lejupielādēt

18.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-49/2020 Krimināllietas iztiesāšana bez apsūdzētā piedalīšanās

Lejupielādēt

26.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-29/2020 Tiesas pienākums izskatīt un izlemt grozīto apsūdzību, kas tiek uzturēta tiesā

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[L]/2020 Pārrakstīšanās kļūdu labošana zemākas instances tiesas nolēmumā

Lejupielādēt

09.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-810/2019 Pārrakstīšanās kļūdas labošanas iespējamība tiesas nolēmuma rezolutīvajā daļā

Lejupielādēt

31.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-266/2019 Lietas nepamatota iztiesāšana bez apsūdzētā piedalīšanās

Lejupielādēt

19.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-212/2019 Ekspertīzes noteikšana lietas iztiesāšanas laikā pēc kriminālprocesā iesaistītās personas lūguma

Lejupielādēt

27.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-62/2019 Krimināllietas iztiesāšana apsūdzētā prombūtnē, ja viņam liegta ieceļošana Latvijas Republikā

Lejupielādēt

30.08.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-57/2019 Apsūdzības grozīšanas uz smagāku nepieļaujamība apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

24.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2019 Krimināllietas iztiesāšana apsūdzētā prombūtnē (in absentia)

Lejupielādēt

06.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-423/2018 Tiesa, neveicot pierādījumu pārbaudi, nevar konstatēt no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus

Lejupielādēt

31.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-121/2018 Tiesas sastāva nemainīgums

Lejupielādēt

14.06.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2018 Atteikšanās no apsūdzības sekas

Lejupielādēt

09.02.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2018 Tiesas sastāva nemainīgums

Lejupielādēt

06.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-507/2017 Cietušā piedalīšanās krimināllietas iztiesāšanā

Lejupielādēt

13.06.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-444/2017 Lietas izskatīšana apsūdzētā prombūtnē

Lejupielādēt

03.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/2017 Konkrētā noziedzīgā nodarījuma juridisko kvalifikāciju nosaka lietā konstatētie faktiskie apstākļi, nevis Krimināllikuma panta dispozīcijas pārrakstīšana

Lejupielādēt

2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2017 Tiesas pienākums izskatīt grozīto apsūdzību

Lejupielādēt

28.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-189/2016 Nepamatota krimināllietas iztiesāšana apsūdzētā prombūtnē (in absentia)

Lejupielādēt

10.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2016 Lietas iztiesāšana apsūdzētā prombūtnē apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

31.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-25/2016 Apsūdzētā stāvokli pasliktinoši no apsūdzības atšķirīgi kukuļdošanas faktiskie apstākļi

Lejupielādēt

14.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2016 Apelācijas instances tiesas tiesības grozīt apsūdzību pēc aiziešanas apspriežu istabā taisīt spriedumu

Lejupielādēt

09.04.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-199/2015 Pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdu labošana un noteiktais sods

Lejupielādēt

28.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-74/2015 Krimināllietas iztiesāšana apsūdzētā prombūtnē, ja viņa ierašanos tiesā nav iespējams nodrošināt

Lejupielādēt

14.04.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-50/2015 Matemātiskā aprēķina vai pārrakstīšanās kļūdu labošana tiesas nolēmuma rezolutīvajā daļā

Lejupielādēt

10.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2015 Personas pašas uzrakstīts un parakstīts paskaidrojums par konkrētiem faktiem vai apstākļiem ir atzīstams par liecību

Lejupielādēt

27.11.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-566/2014 Pārrakstīšanās kļūdas izpratne

Lejupielādēt

04.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-533/2014 Prokurora kompetence iztiesāšanas gaitā grozīt apsūdzību

Lejupielādēt

30.01.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2014 Tiesas tiesības atzīt par pierādītiem no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus

Lejupielādēt

13.09.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-409/2013 Apsūdzētā pirmstiesas kriminālprocesā sniegto liecību pārbaude tiesā

Lejupielādēt

14.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-39/2013 Tiesas tiesības pārkvalificēt inkriminētās noziedzīgās darbības vai arī atzīt par pierādītiem no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus

Lejupielādēt

24.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2013 Apsūdzības grozīšana līdzdalībniekam

Lejupielādēt

11.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-8/2013 Lietu bez pierādījumu pārbaudes apsūdzētā prombūtnē izskatīt nav pieļaujams

Lejupielādēt

26.04.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-170/2012 Krimināllietas iztiesāšanas tiešums un mutiskums apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

10.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-132/2012 Lūgums par lietas ierosināšanu Satversmes tiesā; tiesības uz mutvārdu procesu

Lejupielādēt

08.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-27/2012 Aizstāvja, kas no jauna iestājies krimināllietā, lūgums atkārtoti noklausīties liecinieka un cietušā liecības, eksperta atzinumu

Lejupielādēt

26.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-277/2011 Atteikšanās no apsūdzības

Lejupielādēt

09.06.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-201/2011 Apsūdzības grozīšana uz smagāku

Lejupielādēt

09.06.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-198/2011 Tiesas atzinumu pamatošana ar pierādījumiem, kas nav pārbaudīti likumā noteiktajā kārtībā

Lejupielādēt

29.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-147/2011 Tiesas tiesības iegūt pierādījumus pēc savas iniciatīvas

Lejupielādēt

31.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-39/2011 Kriminālprocesa likums neparedz apsūdzības celšanu lieciniekam tiesā

Lejupielādēt

28.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2011 Grozot apsūdzību un mainot noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laiku, vietu, tiek mainīti faktiskie lietas apstākļi

Lejupielādēt

28.09.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-509/2009 Prokurora norāde uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 9.punktā paredzēto kriminālprocesu nepieļaujošo apstākli nav prokurora atteikšanās no apsūdzības uzturēšanas

Lejupielādēt

16.06.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-330/2009 Kriminālprocesa likuma 449.panta trešās daļas nosacījumu piemērošana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

28.05.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-84/2009 Apsūdzības grozīšana

Lejupielādēt

17.03.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-100/2008 Apsūdzības grozīšana iztiesāšanā

Lejupielādēt

31.07.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-395/2007 Pierādījumu pārbaudīšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

27.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-377/2007 Prokurora pieteikums par kompensācijas piedziņu valsts interesēs

Lejupielādēt

27.04.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-266/2007 Krimināllietas izskatīšana apsūdzētā prombūtnē

Lejupielādēt

28.07.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-502/2006 Apelācijas protesta atsaukums kā atteikšanās no apsūdzības

Lejupielādēt

13.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-152/2006 Krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulēšanu nevar panākt, ignorējot apsūdzētās personas tiesības uz piedalīšanos lietas iztiesāšanā, aizbildinoties ar citu it kā svarīgāku apsūdzētā tiesību , t.i., tiesību uz lietas savlaicīgu iztiesāšanu ievērošanu

Lejupielādēt

29.11.2005. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-663/2005 Kriminālprocesa likuma 473. panta kārtībā pieņemtais lēmums, ar kuru noraidīts apsūdzēto lūgums par apcietinājuma grozīšanu, nav pārsūdzams

Lejupielādēt