• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesības uz īpašumu

17.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-174/2021 Īpašumtiesību aizskāruma paredzētās darbības ietekmes zonā izvērtējums

Lejupielādēt

08.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2012 Ar normatīvo aktu nodarīto zaudējumu kompensācija

Lejupielādēt