• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Otrā nodaļa. VECĀKU UN BĒRNU SAVSTARPĒJĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI (146.-205.pants)

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2021 Bērna ar invaliditāti vajadzībām piešķirtā valsts sociālā pabalsta ietekme uz vecāku pienākumu uzturēt bērnu

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[D]/2021 Saskarsmes tiesības nepamatotas ierobežošanas nepieļaujamība

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-[E]/2021 Paternitātes testa nozīme, ja stājies spēkā spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[H]/2021 Saskarsmes personas institūta tiesiskā regulējuma būtība un mērķis, īpaši saskarsmes tiesību īstenošanā situācijā, kad vecāku savstarpējās attiecības ir naidīgas

Lejupielādēt

30.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-466/2020 Ienākumu slēpšana, izmantojot komercsabiedrības un tās dalībnieka atbildības norobežošanas institūtu

Lejupielādēt

11.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-166/2020 Morālā kaitējuma atlīdzība par saskarsmes tiesību liegšanu

Lejupielādēt

2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2020 Prasības tiesas spriedumam par saskarsmes tiesību īstenošanu saskarsmes personas klātbūtnē

Lejupielādēt

2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[D]/2020 Bioloģiskā tēva tiesības uz privātās dzīves aizsardzību paternitātes lietā; Paternitātes lietās iesaistīto personu interešu vērtēšana un samērošana; Bērna intereses un bērna viedoklis

Lejupielādēt

2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[H]/2020 Paternitāti izslēdzošu apstākļu norādīšanas pienākums

Lejupielādēt

2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[F]/2020 Ieslodzītas personas tiesības uz saskarsmi ar bērnu un pušu interešu līdzsvarošana

Lejupielādēt

2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[I]/2020 Priekšnoteikumi viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanai

Lejupielādēt

21.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-457/2019 Bērna uzturlīdzekļu apmēra noteikšana

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2019 Izpildu raksta izsniegšana lietā par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[D]/2019 Mantojuma iegūšana, ja mantojuma atklāšanās brīdī nav noteikta paternitāte

Lejupielādēt

2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2018 Saskarsmes tiesību atņemšana uz laiku

Lejupielādēt

28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2017 Vecāku uzturēšanas pienākums un prasījuma tiesību par atbrīvošanos no vecāku uzturēšanas pienākuma rašanās

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2017 Tiesību rašanās priekšnoteikumi, uz kuru pamata realizē bērna tiesības saņemt uzturlīdzekļus

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[C]/2017 Dzimumšūnu donora un bērna ģenētiskā vecāka nošķiršana

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[D]/2017 Pienākums izvērtēt izņēmuma faktorus, kas nepieļauj bērna atgriešanu pastāvīgās dzīvesvietas valstī

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[H]/2017 Valsts pienākums sniegt atbalstu bērnu augšanai un attīstībai

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[E]/2017 Viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanas tiesiskā daba un otra vecāka saskarsmes tiesības izmantošana (tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu, tiesības saņemt ziņas par bērnu u.tml.)

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[J]/2017 Bioloģiskā tēva pierādīšanas pienākums, apstrīdot brīvprātīgi atzītu paternitāti

Lejupielādēt

15.01.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2016 Dzīvokļa privatizācijā izmantoto sertifikātu piederības nozīme laulāto īpašuma tiesību daļas noteikšanā uz dzīvokli; Dalāmā mantojuma un pievienojuma vērtības noteikšanas kārtība

Lejupielādēt

15.01.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2016 Dzīvokļa privatizācijā izmantoto sertifikātu piederības nozīme laulāto īpašuma tiesību daļas noteikšanā uz dzīvokli

Lejupielādēt

2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]-2016 Viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšana

Lejupielādēt

20.11.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2885/2015 Kārtība, kādā strīdus gadījumā realizējama bērna uzturlīdzekļu saņemšanas tiesība

Lejupielādēt

07.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1478/2015 Jēdziens „kad bērns pats var sevi apgādāt” Civillikuma 179.panta izpratnē

Lejupielādēt

2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2015 Jurisdikcijas pārbaude pārrobežu strīdā par vecāku atbildību; noskaidrojamie apstākļi un tiesas funkciju deleģēšanas aizliegums, izšķirot strīdus par aizgādību

Lejupielādēt

2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2015 un tiesnešu Intara Bistera un Normunda Salenieka atsevišķās domas Ar tiesas nolēmumu nodibinātas „viena vecāka atsevišķas aizgādības” un „aizgādības tiesību atņemšanas” pamats un tiesiskās sekas

Lejupielādēt

30.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-97/2014 un tiesneses Andas Briedes atsevišķās domas Tiesiskais regulējums adoptēto likumiskā mantošanā no bioloģiskajiem vecākiem

Lejupielādēt

2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2014 Kritēriji viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanai

Lejupielādēt

2013. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2013 Bērna interešu aizsardzība, prasītājam atsakoties no prasības paternitātes noteikšanas lietā

Lejupielādēt

27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1612/2012 Maza apmēra prasības par uzturlīdzekļu piedziņu ierosināšanas un izskatīšanas nosacījumi

Lejupielādēt

06.07.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1389/2012 Par laulāto kopīgās mantas sadali

Lejupielādēt

2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2012 Bioloģiskā tēva tiesības apstrīdēt brīvprātīgi atzītu paternitāti

Lejupielādēt

18.05.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-863/2011 Mainīgo izdevumu pozīcijas prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu

Lejupielādēt

16.11.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-347/2011 Noilgums prasībās par paternitātes noteikšanu

Lejupielādēt

13.01.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-99/2010 Par uzturlīdzekļu apmēra noteikšanu

Lejupielādēt

16.12.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-138/2009 Par šķīrējtiesā nodota civiltiesiska strīda izskatīšanu, ar kuru tiek aizskartas tādas personas tiesības vai ar likumu aizsargātas intereses, kura nav šķīrējtiesas līguma dalībniece

Lejupielādēt

25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-65/2009 Par uzturlīdzekļu piedziņu mātei, kuras bērns ar īpašām vajadzībām atrodas pilnā valsts aprūpē

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-440/2008 Par vecāku uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu līdz bērns var pats sevi uzturēt

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-425/2008 Par vecāku uzturdošanas pienākumu bērnam, kurš stājies laulībā

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-729/2007 Par vecāku vienošanās izpildi uzturlīdzekļu piedziņas lietās

Lejupielādēt

29.08.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-556/2007 Par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu mainoties apstākļiem, bet pastāvot vecāku vienošanās par noteiktu uzturlīdzekļu apmēru

Lejupielādēt

05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-305/2005 Par atbildētāja pienākumu uzturlīdzekļu lietā pierādīt savu ienākumu apmēru

Lejupielādēt

19.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2005 Par labprātīgu vienošanos maksāt uzturlīdzekļus bērnam

Lejupielādēt

20.12.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-555/2000 Ja vecāki nespēj apgādāt bērnu, šis pienākums gulstas uz vecvecākiem

Lejupielādēt

26.04.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-184/2000 Par uzturlīdzekļu piedziņu

Lejupielādēt

23.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2000 Baznīcā reģistrēta adopcija, ko tiesa nav apstiprinājusi likumā noteiktajā kārtībā, nerada juridiskas sekas

Lejupielādēt

31.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-33/2000 Tiesai pienākums izskaidrot lietas dalībniekiem procesuālo darbību (piemēram, papildināt prasību, iesniegt pretprasību) izpildīšanas vai neizpildīšanas sekas

Lejupielādēt

10.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-27/2000 Juridiskas sekas rada tikai tāda adopcija, kas reģistrēta likumā paredzētā kārtībā

Lejupielādēt

28.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-713/1999 Par uzturlīdzekļu piedziņu no vecvecākiem

Lejupielādēt

18.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-447/1999 Vecvecāku pienākums apgādāt mazbērnu saistīts ar abu vecāku nespēju apgādāt bērnu

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-212/1999 Par mantojuma atklāšanas brīdi

Lejupielādēt

10.02.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-17/1999 Par personām, kas var pieprasīt paternitātes atzīšanu

Lejupielādēt

17.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-322/1997 Par lietu izskatīšanu sevišķās tiesāšanas kārtībā

Lejupielādēt

24.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-162/1997 Par uzvārdu un vārdu adoptētam

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-93/1996 Par adopcijas fakta konstatēšanu

Lejupielādēt

18.03.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-5/1996 Paternitātes fakta konstatēšana tiesā sevišķās tiesāšanās kārtībā

Lejupielādēt