• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trešā sadaļa. Pierādījumi (92.–126.pants)

02.03.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-280/2022 Dabasgāzes lietotāja atbildību kvalificējošie apstākļi

Lejupielādēt

27.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2022 Pušu līdztiesības un sacīkstes principa pārkāpums, tiesai nolēmumu pamatojot ar ex officio izvēlētu argumentu

Lejupielādēt

31.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2022 Kompensācijas par dabasgāzes lietošanas noteikumu pārkāpumiem apmēra noteikšana

Lejupielādēt

31.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2022 Nelikumīgi patērētās dabasgāzes daudzuma aprēķināšanas metodes

Lejupielādēt

21.07.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-925/2021 Jaunu pierādījumu iesniegšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

12.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-681/2021 Sankcijas par negodprātīgi iesniegtu pieteikumu

Lejupielādēt

07.10.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-615/2021 Īpašuma tiesību pierādīšana dabā eksistējošai būvei, kas atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes

Lejupielādēt

12.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-23/2021 Juridiskās personas maksātnespējas procesa izdevumi, to attiecināmība un pierādīšana

Lejupielādēt

28.01.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2021 Interešu svēršana un samērīgums pierādījumu pieprasīšanā

Lejupielādēt

27.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2020 Atrautās peļņas pierādīšana

Lejupielādēt

09.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2020 Parādnieka vainas prezumpcija, ja tas ar saistītu personu noslēdzis darījumu kreditoram par ļaunu

Lejupielādēt

18.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-53/2020 Prasība par robežu pārbaudīšanu

Lejupielādēt

25.11.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2020 un senatoru Intara Bistera, Andas Briedes un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Puses pieaicināta tiesību zinātnieka atzinuma statuss civilprocesā

Lejupielādēt

20.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-605/2019 Atšķirīgas attieksmes aizliegums kā daļa no vienlīdzības principa

Lejupielādēt

20.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-605/2019 Privātās dzīves neaizskaramības pārkāpums darba tiesiskajās attiecībās

Lejupielādēt

21.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-457/2019 Bērna uzturlīdzekļu apmēra noteikšana

Lejupielādēt

09.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2019 Likumiskās prezumpcijas tvērums

Lejupielādēt

31.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-316/2019 Advokāta kā pilnvarnieka pienākums pierādīt veikto darbu apjomu un kvalitāti

Lejupielādēt

20.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2019 Pamats Komerclikuma 169.panta otrās daļas piemērošanai

Lejupielādēt

30.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2019 Īres maksas un dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu samaksas pienākuma nošķiršana

Lejupielādēt

04.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/2019 Apdrošinātāja pienākums pierādīt papildu informācijas nepieciešamību regresa prasības ietvaros

Lejupielādēt

06.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/2019 Likumīga un pamatota sprieduma taisīšana

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2019 Noilguma iesākums regresa prasījumam

Lejupielādēt

28.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-217/2018 Licences maksas metodes izmantošana mantiskā kaitējuma aprēķināšanai kolektīvi pārvaldītu autortiesību vai blakustiesību aizskāruma gadījumā

Lejupielādēt

28.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-217/2018 Kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pārstāvības prezumpcija

Lejupielādēt

11.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2018 Līguma neizpildīšanas ieruna pret prasību par divpusēja līguma izpildi

Lejupielādēt

19.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2018 Simulatīva un fiktīva darījuma nošķiršana

Lejupielādēt

09.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-461/2017 Sprieduma krimināllietā saistošais spēks, nosakot personas civiltiesisko atbildību

Lejupielādēt

06.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-277/2017 Ar personas nepamatotu saukšanu pie kriminālatbildības saistītā morālā kaitējuma apmēra noteikšana

Lejupielādēt

25.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2017 Prasītāja tiesības lūgt tiesu izprasīt pierādījumus un novērtēt iesniegtos pierādījums atbilstoši Civilprocesa likuma 97.pantam

Lejupielādēt

08.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-121/2017 Ar administratīvo aktu nodibinātās publiski tiesiskās attiecības ietekme uz privāttiesisku attiecību

Lejupielādēt

31.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-114/2017 Krimināllietas materiāli kā rakstveida pierādījums prasībā pret valsti par morālā kaitējuma atlīdzību

Lejupielādēt

24.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-107/2017 Eksperta atzinuma novērtēšana

Lejupielādēt

17.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1991/2016 Administratīvā procesa iestādē ietekme uz civiltiesisku strīdu izskatīšanu

Lejupielādēt

09.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1817/2016 Ar darbinieku skaita samazināšanu saistīta darba devēja uzteikuma pamatojums

Lejupielādēt

07.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-267/2016 Spriedums krimināllietā kā rakstveida pierādījums

Lejupielādēt

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-163/2016 Pierādīšanas pienākums valdes locekļa kā pilnvarnieka rūpības novērtēšanā; kreditoriem nodarīto zaudējumu apmēra noteikšana maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

01.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/2016 Pierādīšanas līdzekļu – eksperta atzinuma un pieaicinātās institūcijas atzinuma – nošķiršana; Patentu valdes pieaicināšana atzinuma došanai

Lejupielādēt

30.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2015 Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu piemērošanas jautājumi

Lejupielādēt

29.05.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2247/2014 Tiesvedības apturēšana, ja vēl nav izšķirta administratīvā kārtībā izskatāma lieta

Lejupielādēt

15.01.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2014 Komerclikuma 169.pantā nostiprinātās valdes locekļa vainojamības prezumpcijas piemērošana

Lejupielādēt

26.11.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2014 Komercpilnvara kā pamats ieinteresētās personas statusa noteikšanai attiecībā pret parādnieku

Lejupielādēt

21.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2014 Autoru darbu izmantošanas atlīdzības noteikšanas kārtība, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas tiesības un pienākumi vienotu tarifu noteikšanā

Lejupielādēt

31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1563/2013 Pierādīšanas pienākums, ja prasītāja (darbinieka) tiesību aizskārums izpaudies no atbildētāja (darba devēja) puses negatīvi

Lejupielādēt

28.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-812/2013 Izsoles jēdziens Civillikuma 1380.panta otrās daļas izpratnē

Lejupielādēt

25.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-616/2013 Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 40.panta (pašlaik – 41.pants) otrās daļas 2.punkta tvērums

Lejupielādēt

24.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2013 Šķīrējtiesas sprieduma prejudicialitāte tiesā izspriežamā civillietā

Lejupielādēt

28.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1594/2012 Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu apelācijas sūdzības apjomā (Civilprocesa likuma 426.pants)

Lejupielādēt

28.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-392/2012  Nokavējuma procentu noteikšana lēmuma par apdrošināšanas atlīdzību nesavlaicīgas pieņemšanas gadījumā; apdrošinātāja materiālās atbildības tiesiskais pamats

Lejupielādēt

05.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-366/2012 Likumisko procentu piedziņas iespējamība Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 39.panta izpratnē

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2012 Subsidiāra un solidāra atbildība galvojuma saistībās

Lejupielādēt

22.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-76/2012 Pierādījumu iesniegšanas kārtība; pušu sacīkstes un līdztiesības principa ievērošanas pienākums

Lejupielādēt

09.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2012 Zemes piespiedu nomas jēdziens un tā saturs; kultūras pieminekļa vai īpaši aizsargājamas dabas teritorijas īpašnieka tiesības un pienākumi

Lejupielādēt

23.11.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-377/2011 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Par Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punktā un 44.panta pirmās daļas 1.punktā ietvertā jēdziena „advokāts” tulkojumu

Lejupielādēt

28.09.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-266/2011 Kooperatīva biedra statusa iegūšana

Lejupielādēt

11.05.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-198/2011 Par apelācijas sūdzības robežām; kasācijas sūdzības saturu; tiesāšanās izdevumu piedziņu

Lejupielādēt

26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2011 Par kritērijiem laulāto kopīgas mantas statusa noteikšanai

Lejupielādēt

12.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-16/2011 Par pilnvarnieka pienākumu dot norēķinu pilnvarotājam

Lejupielādēt

12.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2011 Pierādījumu novērtēšana un lietas izskatīšanas robežas

Lejupielādēt

24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2010 Par atbilstīgu atlīdzinājumu nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā (Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums)

Lejupielādēt

28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2009 Par pierādījumu un lietā konstatēto apstākļu novērtēšanu spriedumā un solidāras atbildības nodibināšanu

Lejupielādēt

28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-25/2009 Par pierādīšanas līdzekļiem

Lejupielādēt

14.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2009 Par substitūta iecelšanu

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-386/2008 Par saistības izpildījuma pierādīšanas līdzekļiem

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-259/2008 Par civiltiesiskās atbildības veidiem un nomnieka atbildību par zaudējumu

Lejupielādēt

02.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-143/2008 Par zaudējumu un to atlīdzības pienākumu

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2008 Par ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu atbildības pakāpi

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-796/2007 Par pierādījumu vērtējumu

Lejupielādēt

26.09.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-635/2007 Par procesuālo tiesību normu ievērošanu, nozīmējot ekspertīzi

Lejupielādēt

31.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-546/2007 Par apdrošinātāju tiesībām izvērtēt ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu atbildību par nodarīto zaudējumu

Lejupielādēt

01.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-600/2006 Par juridiskas personas izsniegtā pilnvarojuma saistošo spēku

Lejupielādēt

18.10.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-561/2006 Par kopīpašuma tiesību

Lejupielādēt

06.09.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-458/2006 Par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu

Lejupielādēt

22.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-108/2006 Tiesas pienākums novērtēt lietā esošos pierādījumus

Lejupielādēt

05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-605/2005 Par pierādījumu novērtēšanu

Lejupielādēt

07.12.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-542/2005 Par juridiskas personas akceptēta un reāli izpildīta darījuma tiesiskumu

Lejupielādēt

15.06.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-370/2005 Par testamenta atzīšanu par spēkā neesošu

Lejupielādēt

05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-305/2005 Par atbildētāja pienākumu uzturlīdzekļu lietā pierādīt savu ienākumu apmēru

Lejupielādēt

15.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2004 Par Civilprocesa likuma 93. panta ceturtās daļas, 159. panta otrās daļas nosacījumu neizpildīšanas sekām

Lejupielādēt

29.11.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-524/2000 Likuma „Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem” normas neietver norādi uz liecinieku liecību kā pierādīšanas līdzekļu nepieļaujamību, un tiesai liecinieku liecības jāvērtē atbilstoši Civilprocesa likuma 97.panta prasībām

Lejupielādēt

11.10.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-444/2000 Par pierādījumu pārbaudīšanu tiesas sēdē

Lejupielādēt

13.09.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-380/2000 Par pierādījumu izsniegšanas pienākumu

Lejupielādēt

10.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-199/2000 Par liegumu apelācijas sūdzībā grozīt prasības pamatu un priekšmetu

Lejupielādēt

12.04.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-163/2000 Par pierādījumu pamatotību

Lejupielādēt

15.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-111/2000 Civillietās lietas dalībniekiem atļauts izmantot visus likumā paredzētos pierādīšanas līdzekļus savu prasījumu un iebildumu pierādīšanai

Lejupielādēt

15.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-93/2000 Par pierādījumiem un to vērtēšanu

Lejupielādēt

17.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-160/1999 Denacionalizējmais namīpašums atsavināts juridiskām personām un nodots privatizācijai līdz denacionalizācijai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņa notecējumam

Lejupielādēt

07.07.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-62/1999 Izskatot prasību par tēva ieraksta apstrīdēšanu laulībā dzimuša nepilgadīga bērna dzimšanas reģistrā, lietā jāpieaicina bāriņtiesa (pagasttiesa), un šādu prasību nevar apmierināt, atsaucoties vienīgi uz pušu paskaidrojumiem par to, ka bērna dzimšanas reģistrā par tēvu ierakstītais nav bērna miesīgais tēvs

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-180/1997 Atzīstot kreditoram īpašuma tiesības uz ieķīlāto nekustamo īpašumu, tiesa nav ņēmusi vērā, ka īpašnieka atsavināšanas tiesība ir aprobežota

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-174/1997 Par sprieduma atbilstību Latvija Civilprocesa kodeksa prasībām

Lejupielādēt

12.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-153/1997 Par tiesas pienākumu dot vērtējumu lietā iesniegtiem pierādījumiem

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-94/1997 Par pierādīšanas pienākumu civilprocesā

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-88/1997 Ar tiesas spriedumu nevar noteikt to personu tiesības un pienākumus, kuras nav pieaicinātas lietā kā lietas dalībnieces

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-44/1997 Par denacionalizācijas iespējamību, ja nacionalizētais namīpašums nav saglabājies

Lejupielādēt

12.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/1997 Par pušu un trešo personu paskaidrojumiem pierādījumu aspektā

Lejupielādēt

24.07.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-85/1996 Par iespēju pārsūdzēt lēmumu, ar kuru nozīmēta ekspertīze

Lejupielādēt

26.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-53/1996 Par tiesas pienākumu dod vērtējumu visiem lietā iesniegtiem pierādījumiem

Lejupielādēt