• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secībā

16.06.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2022 Nepieļaujamība grozīt vai papildināt apelācijas sūdzību pēc apelācijas sūdzības iesniegšanai paredzētā termiņa izbeigšanās; Preces apskates laiks un paziņošana par neatbilstību saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem

Lejupielādēt

08.06.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-512/2022 Piespiedu nomas maksas aprēķināšana, ja kadastrā reģistrēta zemes vienības daļa ar noteiktu lietošanas mērķi

Lejupielādēt

25.05.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-206/2022 Priekšnoteikumi atbildībai par iestādes darbinieka goda un cieņas aizskārumu ar iesniegumu, kurā ietvertas nepatiesas ziņas

Lejupielādēt

18.05.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2022 Priekšnoteikumi īrnieka prasības par nepieciešamo izdevumu piedziņu apmierināšanai

Lejupielādēt

12.05.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/2022 Savstarpēji izslēdzošas atziņas tiesas spriedumos par viena un tā paša pierādījuma vērtējumu vienā civiltiesiskā strīdā; Pastāvošajai komercpraksei neatbilstoša darījuma ar sabiedrības valdes locekli vērtēšana

Lejupielādēt

12.05.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-496/2022 Likvidatora atbildība par parādnieka grāmatvedības dokumentu nenodošanu maksātnespējas procesa administratoram

Lejupielādēt

29.04.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2022 un senatoru Dzintras Baltas, Ināras Gardas, Normunda Salenieka un Kristīnes Zīles atsevišķās domas, un senatoru Intara Bistera, Andas Briedes, Ļubovas Kušnires atsevišķās domas Brīdis, līdz kuram zemes īpašniekam ir tiesības saņemt zemes piespiedu nomas maksu, ja zeme ir pārdota piespiedu izsolē citai personai

Lejupielādēt

27.04.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2022 un senatora Kaspara Baloža atsevišķās domas Civillikuma noteikumu par norēķina došanu piemērošana prasībā par zaudējumu atlīdzības piedziņu no darbinieka, kuram uzticēta darba devēja manta

Lejupielādēt

13.04.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-530/2022 Tiesas kompetence, izskatot nostiprinājuma lūgumu jaunas tiesības nostiprināšanai uz zemesgabalu, ja pirkuma līgumā norādīts uz zemesgrāmatā neierakstītām jaunbūvēm

Lejupielādēt

13.04.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-560/2022 Strīda par tiesībām esība kā pamats prasības tiesvedības nošķiršanai no sevišķās tiesāšanas kārtības, kurā tiek izskatīta sūdzība par kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora rīcību

Lejupielādēt

07.04.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-177/2022 Sprieduma par kopīpašuma izbeigšanu, lietu atdodot vienam no kopīpašniekiem, rezolutīvās daļas atbilstība Civilprocesa likuma 195. panta prasībām

Lejupielādēt

31.03.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/2022 Tiesas pienākums pārbaudīt darbinieka tiesību ievērošanu, ja atkārtoti noslēgts darba līgums, kurā noteikts jauns pārbaudes laiks

Lejupielādēt

29.03.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-64/2022 Patērētāja statuss atpakaļpirkuma līgumā, kas noslēgts par nekustamo īpašumu, kas ir fiziskās personas dzīvesvieta un ko tā iepriekš bija pārdevusi, lai atlīdzinātu saimnieciskās darbības nodrošinājumam izsniegtu aizdevumu; Darījuma dalībnieka prasības tiesības atzīt par spēkā neesošu darījuma noteikumu, kura piemērošana radījusi tiesību aizskārumu

Lejupielādēt

09.03.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-495/2022 Kļūda tiesas nolēmuma nosaukumā kā pārrakstīšanās kļūda

Lejupielādēt

02.03.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-280/2022 Prasījuma par patērētās dabasgāzes apmaksas apmēru palielināšana, iekams nav uzsākta lietas izskatīšana pēc būtības; Dabasgāzes lietotāja atbildību kvalificējošie apstākļi

Lejupielādēt

28.02.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-296/2022 Uz viena laulātā vārda laulības laikā reģistrēta nekustamā īpašuma statuss situācijā, ja pirms laulības noslēgšanas par šī īpašuma iegādi noslēgts nomaksas pirkuma līgums un līdzēji vienojušies, ka īpašuma tiesība pāriet pircējam, kad galīgi samaksāta pirkuma maksa, un tās atlikušās daļas samaksu veicis otrs laulātais; Neesot attiecīgam prasījumam par zemesgrāmatā uz katra laulātā vārda nostiprināta īpašuma tiesisko statusu, tiesas atzinums, kura ir katra laulātā atsevišķā manta, uzskatāms par prasījuma robežu pārkāpumu (Civilprocesa likuma 192. un 426. pants)

Lejupielādēt

22.02.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2022 Trešās personas tiesības atprasīt nekustamā īpašuma pirkuma maksu, ko tā pārdevējam samaksājusi pircēja vietā

Lejupielādēt

03.02.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-53/2022 Civillikuma 1075. panta piemērošana, dalot komplicētu kopīpašumu

Lejupielādēt

31.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-14/2022 Pretenzijas par zaudējumu atlīdzināšanu izskatīšanas kārtība atbilstoši Nolīgumam par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi

Lejupielādēt

31.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2022 Nelikumīgi patērētās dabasgāzes daudzuma aprēķināšanas metodes; Kompensācijas par dabasgāzes lietošanas noteikumu pārkāpumiem apmēra noteikšana

Lejupielādēt

28.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2022 Atsavinātāja atbildība par lietas attiesājumu

Lejupielādēt

27.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2022 Tiesas pienākums apturēt tiesvedību darba devēja prasības lietā par darba līguma izbeigšanu, ja darba ņēmējs apstrīdējis darba devēja uz cita pamata viņam vēlāk izdoto uzteikumu

Lejupielādēt

27.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2022 Pušu līdztiesības un sacīkstes principa pārkāpums, tiesai nolēmumu pamatojot ar ex officio izvēlētu argumentu

Lejupielādēt

20.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-52/2022 Komandējuma dienas naudas nozīme, pārbaudot, vai ir ievērotas prasības par minimālās algas likmes izmaksu nosūtītam darbiniekam; Nolīgtās darba algas izmaksas pārbaude, ja starp pusēm pastāv strīds, vai komandējuma nauda bija darba samaksas daļa

Lejupielādēt

20.01.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-281/2022 Drošības naudas samaksu apliecinoša dokumenta neiesniegšana

Lejupielādēt

18.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-20/2022 Noilguma pārtraukums tiesvedības laikā; Noilguma tecējuma sākums prasībām, kurām nolikts sevišķs iesākuma termiņš

Lejupielādēt

06.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2022 Ārsta atzinuma novērtēšana, pārbaudot darba devēja uzteikumu, kas pamatots ar darbinieka nespēju veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ

Lejupielādēt

2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2022 Sprieduma izpildes stadijā pušu tiesībām jābūt taisnīgi līdzsvarotām

Lejupielādēt

2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[B]/2022 Prasības atstāšana bez izskatīšanas, ja mirusi viena no pusēm lietā; Tiesvedības turpināšana pret mirušās puses mantojuma masu

Lejupielādēt