• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secībā

22.04.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-587/2021 Pieteikuma par izsoles akta apstiprināšanu uzturēšana, ja atcelts nolēmums, uz kura pamata izsniegts izpildu dokuments

Lejupielādēt

15.04.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-16/2021 Iepriekš jau saņemtā pievienojuma mantojuma masai juridiskā daba

Lejupielādēt

31.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-21/2021 Parādnieka pieteikuma par fiziskās personas bankrota procedūras un maksātnespējas procesa izbeigšanu sakarā ar kreditoru prasījumu neesību izskatīšana

Lejupielādēt

31.03.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-132/2021 Tīmekļvietnes turētāja un domēna vārda lietotāja atbildības nošķiršana; Tīmekļvietnes turētāja un domēna vārda lietotāja atbildība par godu un cieņu aizskarošu ziņu vai nesamērīgi aizskaroša viedokļa publiskošanu, kuru izdarījis tīmekļvietnes lietotājs

Lejupielādēt

31.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-443/2021 Zemākas instances tiesas kompetence izskatīt pieteikumu par Senāta rīcības sēdes lēmuma atcelšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

Lejupielādēt

17.03.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/2021 Apstākļi, kas izslēdz Civilprocesa likuma 44. panta piektās daļas piemērošanu

Lejupielādēt

11.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-5/2021 Izdevumu atlīdzība advokāta palīdzības samaksai kredītiestāžu maksātnespējas un likvidācijas lietās

Lejupielādēt

03.03.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2021 un senatoru Intara Bistera, Ināras Gardas, Ļubovas Kušnires, Aigara Strupiša un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Brīdis, ar kuru tiesa var grozīt prāvnieku tiesiskās attiecības; Sprieduma procesuālā un materiāltiesiskā spēkā esība

Lejupielādēt

03.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-8/2021 Maksātnespējas likumā noteikto mērķu samērojamība JUDIKATŪRAS MAIŅA; Parādnieka ienākumu apmērs kā pamats saistību dzēšanas plāna termiņa noteikšanai

Lejupielādēt

03.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-314/2021 Nostiprinājuma lūguma ievērošana daļā

Lejupielādēt

25.02.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-7/2021 Zemnieku saimniecības maksātnespējas procesa hronoloģiskā prioritāte

Lejupielādēt

25.02.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2021 Tiesas lēmuma par fiziskās personas saistību dzēšanu sekas; Kreditora prasība par apmierinājuma saņemšanu no dāvanas ārpus maksātnespējas procesa

Lejupielādēt

25.02.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-243/2021 Sūdzība par tiesas spriedumu, ar kuru nav izspriests kāds no prasījumiem

Lejupielādēt

11.02.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2021 Zemesgrāmatā ar tiesas spriedumu ievestās atpakaļpirkuma tiesības saistošais spēks nekustamā īpašuma jaunajam īpašniekam; Prasības tiesības procesuālajā līdzdalībā

Lejupielādēt

29.01.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-133/2021 Lēmuma par atteikšanos pieņemt ar jauniem prasījumiem papildinātu prasības pieteikumu pārsūdzība

Lejupielādēt

28.01.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2021 Datubāzu aizsardzības veidi; Datubāzes veidotāja ieguldījuma vērtēšana; Interešu svēršana un samērīgums pierādījumu pieprasīšanā Pierādījumu, kas ietver fiziskās personas datus, pieprasīšana

Lejupielādēt

12.01.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2021 Ar maksātnespējas procesa pasludināšanas dienu apstājas ne vien līgumisko procentu un līgumsoda, bet arī likumisko nokavējuma procentu pieaugums

Lejupielādēt

07.01.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-42/2021 un senatoru Intas Laukas, Valērija Maksimova un Marikas Senkānes atsevišķās domas Savstarpēji saistītu nostiprinājuma lūgumu izskatīšana; Ierakstīšana zemesgrāmatā kā nekustama īpašuma pirkuma līguma izpildes obligāts nosacījums

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2021 Konkurenci ierobežojošas aizliegtas vienošanās nošķiršana no vienošanās par negodīgas konkurences aizliegumu

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2021 Rīcībspējas ierobežojumu apjoma noteikšana tiesas spriedumā

Lejupielādēt