• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Piektā nodaļa. MANTOJUMA ATKLĀŠANĀS, APSARDZĪBA UN MANTOJUMA PRASĪBA (655.–686.pants)

2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[B]/2022 Tiesvedības turpināšana pret mirušās puses mantojuma masu

Lejupielādēt

17.05.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1065/2018 Mantojuma aizgādņa tiesības apstrīdēt kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu pirms mantojuma pārņemšanas

Lejupielādēt

12.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2018 Prasība par mantojuma masai piederošas lietas izprasīšanu no citas personas valdījuma

Lejupielādēt

01.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/2018 Pēc kreditora iesnieguma uzsāktas mantojuma lietas vešanas aspekti

Lejupielādēt

15.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2017 Sludinājums par mantojuma atklāšanos, ja mantiniekam iecelts aizgādnis

Lejupielādēt

29.02.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2016 Mantinieka īpašuma tiesību atpakaļejošais spēks

Lejupielādēt

28.09.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-241/2011 Prasības pieteikuma priekšmets lietās par mantojuma tiesību atzīšanu un mantojuma izprasīšanu

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2008 Par mantojuma masai piederošas mantas izdošanu

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-800/2007 Par mantojuma prasības noilgumu

Lejupielādēt

20.12.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-515/2000 Denacionalizējamo namu bijušo īpašnieku mantinieku loks nosakāms uz bijušo īpašnieku nāves dienu, jo atbilstoši Civillikuma 655.pantam mantojums atklājas ar mantojuma atstājēja nāvi

Lejupielādēt

10.02.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-6/1999 Par mantinieka tiesībām iesniegt mantojuma prasību, ja mantinieks nav bijis uzaicināts izteikt savu atieksmi pret mantojuma cita mantinieka pieteikuma lietā

Lejupielādēt

15.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/1998 Pieteikums par mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu pilsoņiem, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas atzīta par nepamatotu, iesniedzams ne vēlāk kā trīs gadus pēc tam, kad izsūtīšana atzīta par nepamatotu

Lejupielādēt

21.01.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/1998 Par mantojuma tiesībām uz nacionalizētajiem īpašumiem

Lejupielādēt

19.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-481/1997 Atbilstoši Latvijas Civilprocesa kodeksa 291.1 pantam apelācijas sūdzībā nedrīkst grozīt prasības pamatu. Grozīts prasības pamats apelācijas instances tiesai nav ņemams vērā

Lejupielādēt

22.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-13/1997 Par citu mantinieku tiesībām, ja vienam no mantiniekiem izsniegta namīpašuma denacionalizācijas apliecība, pirms beidzies likumā noteiktais pieteikumu iesniegšanas termiņš namīpašumu denacionalizācijai

Lejupielādēt

22.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/1996 Par mantinieka tiesībām turpināt mirušā prasītāja prāvu

Lejupielādēt