• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Astoņpadsmitā nodaļa. PRASĪJUMI NO SVEŠU LIETU PĀRZIŅAS (2289.–2346.pants)

27.04.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2022 un senatora Kaspara Baloža atsevišķās domas Civillikuma noteikumu par norēķina došanu piemērošana prasībā par zaudējumu atlīdzības piedziņu no darbinieka, kuram uzticēta darba devēja manta

Lejupielādēt

08.07.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2021 Atbildētājs lietā par daudzdzīvokļu mājai piegādātās siltumenerģijas maksas parāda piedziņu

Lejupielādēt

22.04.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2021 un senatoru Intara Bistera un Andas Briedes atsevišķās domas Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par komunālo pakalpojumu maksas parādiem

Lejupielādēt

22.04.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2021 un senatoru Intara Bistera un Andas Briedes atsevišķās domas Atbildētājs prasības lietā par zemes piespiedu nomas līguma noslēgšanu un nomas maksas parāda piedziņu gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki ir pārņēmuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, taču ar savu lēmumu nav piešķīruši pārvaldniekam pārstāvības varu viņu vārdā risināt ar zemes nomu saistītos jautājumus

Lejupielādēt

17.07.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-203/2020 Pilnvarojuma robežas, ja pilnvarā piešķirtas tiesības slēgt darījumus arī pilnvarnieka interesēs

Lejupielādēt

20.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2020 Dzīvokļu īpašnieku un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, kas faktiski veic dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības, tiesisko attiecību raksturs un savstarpējās saistības

Lejupielādēt

31.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-316/2019 Advokāta kā pilnvarnieka pienākums pierādīt veikto darbu apjomu un kvalitāti

Lejupielādēt

31.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-316/2019 Advokātā kā pilnvarnieka atbildība

Lejupielādēt

12.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Andas Briedes, Mārītes Zāģeres, kā arī Intas Laukas un Marikas Senkānes (attiecībā uz 1.punktu) atsevišķās domas Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par parādu piedziņu un rīcību ar kopības mantu

Lejupielādēt

13.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Dzīvokļu īpašumos nesadalītu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskā daba, ja nav noslēgts pārvaldīšanas līgums

Lejupielādēt

12.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2018 Prasība par mantojuma masai piederošas lietas izprasīšanu no citas personas valdījuma

Lejupielādēt

05.07.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-124/2018 Transportlīdzekļu tirdzniecība ar komisijas līgumu

Lejupielādēt

08.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-24/2018 Komercdirektora pienākums atskaitīties par savu darbu

Lejupielādēt

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-163/2016 Pierādīšanas pienākums valdes locekļa kā pilnvarnieka rūpības novērtēšanā; kreditoriem nodarīto zaudējumu apmēra noteikšana maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

30.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2016 Ķīlas ņēmēja atbildība, pārdodot ieķīlāto lietu par brīvu cenu (Civillikuma 1328. pants)

Lejupielādēt

31.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-53/2016 Pilnvarniekam dotā uzdevuma robežas

Lejupielādēt

20.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2016 Zemes īpašnieka prasības par nomas līguma noslēgšanu subjekts un šīs prasības apmērs

Lejupielādēt

26.11.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2391/2015 Pārstāvības noformēšanas nosacījumi zvērinātam advokātam tiesas lēmumu pārsūdzēšanā

Lejupielādēt

27.02.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-326/2015 Pilnvarnieka norēķināšanās pienākums un pienākums maksāt procentus

Lejupielādēt

08.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-276/2015 Lietas dalībnieka darbnespējas lapā ietvertā informācija kā priekšnoteikums lietas izskatīšanas atlikšanai; pilnvarojums nereģistrētā kopdzīvē

Lejupielādēt

29.06.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2015 Neizlietotās dzīvojamai mājai piesaistītās apsaimniekošanas un īres maksas piedziņas tiesiskie aspekti

Lejupielādēt

23.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2376/2014 Paškontrahēšanās darba līgumos un Civillikuma 1415.panta piemērošana

Lejupielādēt

26.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2014 Pilnvarniekam dots izpildījums; pilnvarojuma līguma apjoms un robežas

Lejupielādēt

26.11.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2014 Komercpilnvara kā pamats ieinteresētās personas statusa noteikšanai attiecībā pret parādnieku

Lejupielādēt

12.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-16/2011 Par pilnvarnieka pienākumu dot norēķinu pilnvarotājam

Lejupielādēt

19.03.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-337/2008 Par pilnvarnieka tiesībām pilnvaras devēja nāves gadījumā

Lejupielādēt

20.09.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-500/2006 Par neuzdotas lietvedības apstiprināšanas sekām

Lejupielādēt

20.09.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-484/2006 Pilnvarnieka pienākums atlīdzināt zaudējumu

Lejupielādēt

06.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-483/2004 Par pašvaldību izpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

29.11.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-545/2000 Par izdevumiem, kas saistīti ar lietas vešanu

Lejupielādēt

13.09.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-391/2000 Par pilnvarojuma apjomu

Lejupielādēt

10.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-214/2000 Par dzīvokļu privatizācijas sekām mājās, kuras pēc 1940.gada 21.jūlija nacionalizētas vai citādi nelikumīgi atsavinātas un par kurām saņemti bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku pieteikumi par to atdošanu

Lejupielādēt

09.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2000 Kad pilnvarnieks darbojas kā pilnvarotāja atklātais vai klusais pārstāvis, līdzēju attiecības pret trešajām personām nosakāmas pēc vispārējiem noteikumiem par vietniecību un pilnvarnieka darbības sekas jāvērtē pēc Civillikuma 1515.-1518.panta noteikumiem

Lejupielādēt

19.01.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/2000 Dāvinājuma līgums kā bezatlīdzības līgums

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-474/1997 Par rokasnaudu. Par pilnvardevēja atbildību saistībā, ko viņa vārdā uzņēmies pilnvarnieks

Lejupielādēt

13.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-114/1996 Par prasījuma tiesību liegt atzīt pilnvaru par spēkā neesošu

Lejupielādēt