• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

11.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-907/2021 Pamattiesību aspekts lūguma valsts drošības iestādei sniegt atļauju izpaust informāciju izskatīšanā

Lejupielādēt

24.09.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-669/2021 Informācijas par tiesu darbu pieejamība

Lejupielādēt

2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-[D]/2021 Personu ar invaliditāti tiesības uz taisnīgu tiesu

Lejupielādēt

29.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-441/2019 Juridiskās palīdzības nodrošināšana kā tiesību uz taisnīgu tiesu elements

Lejupielādēt

17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019 Res judicata princips un atkāpšanās no tā

Lejupielādēt

16.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-899/2012 Valsts apmaksātās juridiskās palīdzības nodrošināšana Satversmes tiesas procesa ietvaros

Lejupielādēt

20.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-372/2012 Atlīdzinājuma noteikšana par cilvēktiesību pārkāpumiem

Lejupielādēt

30.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1088/2010 Administratīvā akta un politiska lēmuma nošķiršana; personas tiesības uz taisnīgu tiesu

Lejupielādēt

20.09.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-755/2010 Prekluzīvs termiņš, cilvēktiesību ievērošana

Lejupielādēt

15.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-124/2006 Par Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtajā daļā paredzētās atlīdzības pieteicēja pārstāvim noteikšanu

Lejupielādēt