• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

80.nodaļa. ĀRVALSTU LIKUMU PIEMĒROŠANA CIVILLIETU IZTIESĀŠANĀ (654. un 655.pants)

21.06.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2021

Lejupielādēt

21.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-827/2020

Atbilstoši Civilprocesa likuma 655. pantam noskaidrojot piemērojamā ārvalstu likuma saturu, tiesa to atklāj ne vien ar lietā iesaistīto pušu palīdzību, bet arī, izpētot juridiskajā literatūrā paustās doktrīnas atziņas, kā arī ārvalsts judikatūru šo normu piemērošanā, kas īpaši svarīgi apstākļos, kad pušu viedoklis par ārvalsts likuma saturu ir atšķirīgs.

Lejupielādēt

17.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2015

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-705/2007

Lejupielādēt