• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Deviņpadsmitā nodaļa. PRASĪJUMI NO DAŽĀDIEM PAMATIEM (2347.–2392.pants)

25.05.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-206/2022 Priekšnoteikumi atbildībai par iestādes darbinieka goda un cieņas aizskārumu ar iesniegumu, kurā ietvertas nepatiesas ziņas

Lejupielādēt

12.10.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-191/2021 Sakropļojuma izpratne

Lejupielādēt

31.03.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-132/2021 Tīmekļvietnes turētāja un domēna vārda lietotāja atbildība par godu un cieņu aizskarošu ziņu vai nesamērīgi aizskaroša viedokļa publiskošanu, kuru izdarījis tīmekļvietnes lietotājs

Lejupielādēt

31.03.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-132/2021 Tīmekļvietnes turētāja un domēna vārda lietotāja atbildības nošķiršana

Lejupielādēt

30.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2020 Juridiskas personas reputācijas aizskāruma plašsaziņas līdzekļos vērtēšana

Lejupielādēt

25.11.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2020 un senatoru Intara Bistera, Andas Briedes un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Ziņu vai viedokļa izplatīšana, vēršoties valsts vai pašvaldības iestādē

Lejupielādēt

30.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-28/2020 un senatoru Intara Bistera, Andas Briedes un Ļubovas Kušnires atsevišķās domas No Eiropas Savienības fondiem izmaksātās stipendijas atprasīšana, ja studējošais atskaitīts no mācību iestādes

Lejupielādēt

26.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-166/2019 No uzņēmuma līguma tiesiskajām attiecībām izrietoša strīda izskatīšanas daži aspekti

Lejupielādēt

28.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2019 Atbilstošas atlīdzības par miesas bojājumu nodarīšanu noteikšana salīdzināšanas ceļā

Lejupielādēt

10.07.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2019 Juridisko personu reputācijas aizsardzība; Atbildība par godu un cieņu aizskarošu viedokli; Aizskarošu viedokli ietverošās publikācijas vērtēšana; Amatpersonu goda un cieņas aizskārums

Lejupielādēt

07.08.2018. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1356/2018 Apdrošināšanas atlīdzības atprasījums uz Civillikuma pamata

Lejupielādēt

22.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-86/2018 Subjekts, kuram ir pienākums atsaukt izplatītās godu un cieņu aizskarošās ziņas

Lejupielādēt

29.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-72/2018 Kriminālprocesa likumā (redakcijā pirms 01.01.2011) paredzētās privātās apsūdzības tiesības izlietošanas civiltiesiskās sekas

Lejupielādēt

28.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-61/2018 Godu un cieņu aizskarošu ziņu vērtēšana

Lejupielādēt

26.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/2018 Publikācijas vērtēšana strīdā par uzņēmuma reputācijas aizskārumu

Lejupielādēt

20.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2017 Tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzību saistībā ar neprecīzu ziņu par apsūdzību krimināllietā; Atlīdzības apmēra noteikšana par morālo kaitējumu par goda un cieņas aizskārumu

Lejupielādēt

28.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-222/2017 Tiesas pienākums noskaidrot strīda izšķiršanai nepieciešamos apstākļus

Lejupielādēt

28.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-184/2017 Personas goda un cieņas prettiesisks aizskārums, ja tas ietverts aicinājumā Saeimai

Lejupielādēt

25.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2017 Atprasījumi līzinga līguma atcelšanas gadījumā

Lejupielādēt

06.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2017 Nevainīguma prezumpcija viedokļa paušanā

Lejupielādēt

16.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2017 Atbildētājs iestādes interneta vietnē publicētas godu un cieņu aizskarošas ziņas gadījumā

Lejupielādēt

29.06.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2015 Neizlietotās dzīvojamai mājai piesaistītās apsaimniekošanas un īres maksas piedziņas tiesiskie aspekti

Lejupielādēt

27.11.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-156/2014 un tiesnešu Andas Briedes un Normunda Salenieka atsevišķās domas Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā radušos zaudējumu civiltiesiskās atbildības subjekts

Lejupielādēt

31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1491/2013 Atlaišanas pabalsta juridiskā daba

Lejupielādēt

06.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-549/2013 Paaugstinātas bīstamības avota valdītāja atbildība par morālo kaitējumu

Lejupielādēt

18.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-344/2013 Vekseļa jēdzienam neatbilstošs vekselis

Lejupielādēt

18.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-216/2013 Psihiatriskās palīdzības sniegšanas nosacījumi un kārtība; pacienta “informētās piekrišanas” jēdziens un tā piemērošana

Lejupielādēt

05.04.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-121/2013 Atprasījuma jebkāda pamata trūkuma dēļ priekšnosacījumi

Lejupielādēt

17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-637/2012 Interneta portālu jēdziens likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” izpratnē

Lejupielādēt

17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-574/2012 Trata (pārvedu vekselis) un saistību pastiprināšana

Lejupielādēt

12.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-482/2012 Leģitīmie mērķi jaunrades brīvības ierobežošanai

Lejupielādēt

27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2012 Morālais kaitējums un tā atlīdzināšanas tiesiskais pamats

Lejupielādēt

21.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2012 Pierādīšanas priekšmets, tā noskaidrošanas un izvērtēšanas pienākums

Lejupielādēt

01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2012 Vārda brīvības un privātās dzīves neaizskaramības samērojamības nepieciešamība izdevēja darbībā

Lejupielādēt

20.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-161/2011 Par fotogrāfijas prettiesisku publicēšanu

Lejupielādēt

09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/2011 Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana saistībā ar radušos sakropļojumu vai izķēmojumu

Lejupielādēt

24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2010 Par iestādi kā juridisku personu Civillikuma 1407.panta izpratnē; valsts atbildība par tās iestāžu amatpersonu prettiesisko rīcību

Lejupielādēt

25.11.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-276/2009 Par godu un cieņu aizskarošām ziņām

Lejupielādēt

09.09.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-205/2009 Solidārā atbildība par zaudējumiem, kas nodarīti noziedzīgu nodarījumu rezultātā

Lejupielādēt

28.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-219/2008 Par Civilprocesa likuma 193.panta piektās daļas izpildi

Lejupielādēt

20.02.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-73/2008 Par ziņu atsaukšanu masu informācijas līdzekļos

Lejupielādēt

26.09.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-635/2007 Par procesuālo tiesību normu ievērošanu, nozīmējot ekspertīzi

Lejupielādēt

14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-66/2007 Atprasījums jebkāda pamata trūkuma dēļ

Lejupielādēt

20.04.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-246/2005 Par neesoša parāda izpildījuma atprasīšanas tiesiskajiem aspektiem

Lejupielādēt

23.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-172/2005 Par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību

Lejupielādēt

09.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-114/2005 Par Civillikuma 2349.panta piemērošanas tiesiskajiem aspektiem

Lejupielādēt

26.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2005 Par Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un tās 1.,2.,4.,7. un 11. protokolu interpretāciju un pielietojumu, izskatot lietas par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu

Lejupielādēt

12.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2005 Par nodokļu parāda piedziņas prasījuma tiesībām

Lejupielādēt

26.04.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-193/2000 Ja miesas bojājumu sekas bijušas sakropļojums vai izķēmojums, tad bez atrautās peļņas un ārstēšanas izdevumu atlīdzināšanas var tikt noteikta atlīdzība pēc tiesas ieskata

Lejupielādēt

29.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-121/2000 Par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un mantiskās kompensācijas piedziņu

Lejupielādēt

23.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2000 Par medību noteikumu pārkāpšanu un mednieka apliecības atņemšanas pamatotību

Lejupielādēt

09.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/2000 Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 30.decembrī pieņemtie noteikumi Nr. 441 „Noteikumi par darbā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu” nav piemērojami, ja kaitējums nodarīts sakarā ar ārpuslīgumisko pārkāpumu (deliktu)

Lejupielādēt

28.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-282/1999 Ja miesas bojājuma sekas ir sakropļojums vai izķēmojums, tad bez atrautās peļņas un ārstēšanas izdevumu atlīdzināšanas pēc tiesas ieskata va tikt noteikta atlīdzība saskaņā ar Civillikuma 2349.pantu

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/1999 Par morālā kaitējuma atlīdzināšanas pamatiem

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-121/1997 Par morālā kaitējuma atlīdzināšanas pamatiem

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-45/1997 Par zaudējumu apmēru, ja kaitējuma nodarītājs nav darba devējs

Lejupielādēt

26.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-52/1996 Par paaugstinātas bīstamības avota valdītāja civiltiesisko atbildību

Lejupielādēt

22.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-43/1996 Par civiltiesisko atbildību divu paaugstinātas bīstamības avotu sadursmes gadījumā

Lejupielādēt