• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Piektā nodaļa. Pierādījumi

14.01.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/1999 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 52. panta pirmās daļas nosacījumiem liecinieku var nopratināt par cietušā personu

Lejupielādēt

23.12.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-386/1998 Latvijas kriminālprocesa kodeksa 51.panta izpratnē pierādījumu novērtēšana un pārbaude attiecas tiklab uz pierādījuma faktiem, kā arī uz pierādījuma līdzekļiem (avotiem). Lietai nozīmīga fakta pierādošā vērtība katrā ziņā ir atkarīga no tā avota ticamības, no kura šis fakts iegūts (konkrētā lietā - vai cietusī sava psihiskā stāvokļa dēļ spēj pareizi uztvert faktus, kam ir nozīme lietā, un var par tiem ticami liecināt)

Lejupielādēt

18.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-344/1997 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 51. panta nosacījumiem nekādiem pierādījumiem, arī aculiecinieka liecībai, nav iepriekšnoteikta spēka, kas saistītu tiesu

Lejupielādēt

13.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-96/1997 Cietušais vai liecinieks, kas savu fizisko vai psihisko trūkumu dēļ nespēj pareizi uztvert apstākļus, kuriem ir nozīme lietā, un par tiem pareizi liecināt, nevar tikt aicināts un nopratināts tiesas sēdē

Lejupielādēt