• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

33.nodaļa. PERSONAS RĪCĪBSPĒJAS IEROBEŽOŠANA UN AIZGĀDNĪBAS NODIBINĀŠANA GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMU DĒĻ (264.-270.pants)

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2021 Rīcībspējas ierobežojumu apjoma noteikšana tiesas spriedumā

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[I]/2017 Rīcībspējas ierobežojuma noteikšana

Lejupielādēt

30.10.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-106/1996 Par tiesu psihiatriskās ekspertīzes piespiedu raksturu

Lejupielādēt