Elektroniski jau lasāms Augstākās Tiesas Biļetena 13.numurs, kurā plaša informācija gan par Augstākās tiesas, gan Tieslietu padomes, gan arī tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbu.Drukātā veidā tiesas un tiesībsistēmas institūcijas, augstskolu juridiskās fakultātes un bibliotēkas Biļetenu saņems novembra sākumā.

Biļetena 13.numurā publicēti Latvijas tiesnešu 15.maija konferences materiāli. Konferences pamattēma bija tiesnešu ētika, un tai veltītas gan konferences uzstāšanās, gan uz to pamata papildinātas publikācijas. „Pastāv cieša saistība starp vērtībām, kuras cilvēks izvēlas un pie kurām pieturas ikdienas dzīvē, un to, kādus lēmumus viņš pieņem un kā rīkojas,” uzrunājot tiesnešus, sacīja Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Ētikas kanoni nav apgrūtinājums vai neatkarības ierobežojums tiesneša darbā, gluži otrādi – tās ir profesionālās vērtības, kas palīdz pieņemt lēmumus un izvēlēties rīcības – uzsvēra priekšsēdētājs. Biļetenā publicēts konferences viešņas no ASV Minesotas Universitātes profesores Džeinas Kērtlijas priekšlasījums par to, kā tiesnešiem ētiski izmantot medijus, un Latvijas Universitātes pētnieku analīze par Tiesnešu ētikas komisijas astoņu gadu pieredzi. Par svarīgākajiem Ētikas komisijas risinātajiem jautājumiem konferencē runāja komisijas bijušie pārstāvji Visvaldis Sprudzāns, Dzintra Balta un Marika Senkāne, savukārt tiesneši, kas bija izvirzīti par kandidātiem jaunajām Ētikas komisijas vēlēšanām, sniedza savu redzējumu par komisijas turpmāko darbu.

Konferences daļu, kas notika pa tiesību nozarēm, organizēja Augstākās tiesas departamenti. Publikāciju Biļetenā departamenti papildinājuši ar aktuālāko informāciju. Departamentu aktualitātes arī Biļetena tiesību prakses sadaļā. Īpaša uzmanība vērsta Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulces lēmumam par lietas dalībnieka – fiziskas personas – tiesībām noformēt pārstāvību ar mutvārdu pieteikumu tiesas sēdē, kā arī departamenta judikatūras maiņai jautājumā par valdes locekļa atbildību par nodokļu un ar tiem saistīto maksājumu parādiem sabiedrības maksātnespējas gadījumā.

Tiesībdomu sadaļā publikācijas gan par tiesību nozaru aktualitātēm (Pēteris Opincāns un Jānis Baumanis par nodomu kukuļdošanā, Aija Branta par kriminālsodu politiku), gan par tiesību politikas un prakses jautājumiem (Jānis Neimanis par tiesisko atbildību un tiesību piemērotājiem, Anita Zikmane par vienveidību tiesību normu piemērošanā tiesību uz taisnīgu tiesu aspektā), gan Solvitas Harbacevičas vēsturisks atskats uz Eiropas integrācijas procesu un Latvijas tiesību sistēmas transformāciju.  

Kā vienmēr Biļetenā publicēts pārskats par Augstākās tiesas tiesnešu un darbinieku komandējumos gūto pieredzi un atziņām, informācija par jaunāko juridisko literatūru, kuras autori ir Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki, kā arī cita informācija.

Augstākās tiesas biļetens tiek izdots divreiz gadā. To saņem visas Latvijas tiesas un citas tieslietu sistēmas iestādes, tas tiek nosūtīts arī bibliotēkām un augstskolu juridiskajām fakultātēm, kā arī ievietots Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv.

Augstākās Tiesas Biļetena 13.numurs

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211