Augstākajai tiesai izdevies saglabāt tradīciju un izdot kārtējo – nu jau deviņpadsmito – kasācijas instances nozīmīgāko spriedumu un lēmumu krājumu. Grāmata „Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi 2014” tuvākajā laikā nelielā tirāžā būs pieejama izdevēja – VSIA „Latvijas Vēstnesis” – noteiktajās tirdzniecības vietās.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šajā krājumā diemžēl vairs nav atrodams Senāta vārds. Tas kasācijas instancei līdz ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” no 2014.gada 1.janvāra ir atņemts.

Atšķirīgs ir arī šī krājuma apjoms. Ņemot vērā, ka iepriekšējos gados Senāta nolēmumu krājums ar gandrīz 1500 lappusēm sasniedza poligrāfiski kritisko robežu, nācās daudz stingrāk veikt nolēmumu atlasi, lai no 3112 aizvadītajā gadā kasācijas instancē pieņemtajiem spriedumiem un lēmumiem krājumā iekļautu tikai 75 nolēmumus – 25 pašus vērtīgākos no katra departamenta.

„Novērtējiet, kāds bibliogrāfisks retums un judikatūras esence ir jūsu rokās!” grāmatas priekšvārdā aicina Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Tiesu nolēmumiem kļūstot aizvien pieejamākiem elektroniski, nereti izskan viedoklis, ka drukāta izdevuma izdošana vairs nav lietderīga. Tāpat tika domāts, vai līdz ar Senāta nosaukuma zaudēšanu kasācijas instancei nemainīt arī šī izdevuma saturu un formu. Pateicoties Tieslietu ministrijas un „Latvijas Vēstneša” atbalstam, tomēr izdevies saglabāt vēsturisko un pasaulē atzīto tradīciju periodiski izdot Augstāko tiesu nozīmīgāko spriedumu un lēmumu krājumus, tādējādi dokumentējot nacionālo tiesību prakses attīstību.

Taču grāmatai nav tikai vēsturiska, bet arī praktiska nozīme. Tā dod vispārēju pārskatu par katra departamenta darbu 2014.gadā un sniedz ieskatu konkrētu lietu izskatīšanas laikā aktualizētos jautājumos. Katrai grāmatas daļai ir savs izvērsts satura rādītājs, kā arī katra departamenta judikatūras apskats daļas sākuma anotācijā. Papildus pievienoti dažādi rādītāji: Jēdzienu rādītājs, Iestāžu rādītājs, Tiesību aktu rādītājs, Tēžu rādītājs, Judikatūras un tiesu prakses rādītājs u.c., kurus sastādījusi pieredzējusi juridiskās literatūras redaktore Signe Terihova.  

Augstākās tiesas 2014.gada nolēmumu krājuma veidošanā piedalījušies tiesneši Veronika Krūmiņa, Edīte Vernuša un Pēteris Dzalbe, tiesnešu palīgi Agris Dreimanis, Nora Magone un Judikatūras nodaļas konsultante Zinaīda Indrūna.

 

Grāmata Latvijas Vēstneša e-grāmatnīcā: skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 28652211