Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, uzskatot, ka Valsts kontroles atzinumā „Par Augstākās tiesas 2006. gada finanšu pārskata sagatavošanas pareizību” izteiktais viedoklis par tiesību normu pārkāpumiem aizskar viņa tiesiskās intereses, vakar iesniedza pieteikumu Senāta Administratīvo lietu departamentā. Viņš lūdz pilnībā atcelt gan 2007. gada 2. maija Valsts kontroles padomes lēmumu, gan 2007. gada 18. aprīļa Valsts kontroles Otrā revīzijas departamenta lēmuma punktus attiecībā pret viņu.

Guļāns vērtē, ka Valsts kontroles šobrīd publiskotie un tendenciozi interpretētie viedokļi aizskar Augstākās tiesas un arī citu līdzīgu institūciju reputāciju, taču nepiedāvā konkrētu risinājumu. Turklāt Valsts kontrole par Augstākās tiesas 2006. gada finanšu pārskatu bija devusi pozitīvu atzinumu bez iebildēm, norādot, ka „Augstākās tiesas finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par iestādes finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām”.

Valsts kontroles revīzijas atzinumā tikai kā papildinformācija bija ietverta norāde uz iespējamo tiesību normu pārkāpumu un izteikts revidentu viedoklis, ka Augstākā tiesa priekšsēdētāja vietnieki, parakstot rīkojumus par priekšsēdētāja prēmēšanu, priekšsēdētājam neesot prombūtnē, ir pārsnieguši savas pilnvaras un priekšsēdētājs, ļaujot saviem vietniekiem pieņemt lēmumu par savu prēmēšanu, ir pieļāvis situāciju, ka vietnieki var nonākt interešu konfliktā. Valsts kontroles padome secināja, ka lēmums tieši neskar ne revidējamās vienības, ne arī personu tiesības vai tiesiskās intereses, t.i., nerada tiem tiesiskās sekas.

Par šo atzinumu Augstākā tiesa jau 20. aprīlī iesniedza argumentētu sūdzību, bet to Valsts kontrole atstāja bez izskatīšanas. Šādā situācijā atbildes jāmeklē tiesiskā ceļā, ne tikai debatējot publiskā telpā, uzskata Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 29287367