Iekļaujot tiesnešu atalgojumu vienotajā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, paredzēts, ka regulējumu papildu atlīdzības piešķiršanai tiesnešiem nosaka Tieslietu padome. 27. janvāra sēdē padome pārrunāja likumā paredzēto papildu brīvdienu, naudas balvu, piemaksu, mācību atvaļinājumu un sakaru izdevumu kompensāciju piemērošanu tiesnešu darba specifikai un tiesu budžetu iespējām. Tieslietu padome nolēma lūgt Tieslietu ministriju apkopot priekšlikumus un līdz nākamajai Tieslietu padomes sēdei izstrādāt projektu kārtībai, kas nosaka regulējumu papildu atlīdzības noteikšanai tiesnešiem.

Tāpat Tieslietu ministrijai lūgts sagatavot tiesneša amata apliecības paraugu, tiesneša mantijas un amata zīmes lietošanas kārtības projektu un Tiesnešu konferences nolikuma projektu. Likumā „Par tiesu varu” noteikts, ka visus minētos normatīvos regulējumus apstiprina Tieslietu padome.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211