Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 17.jūnijā mutvārdu procesā izskatīja AS “Rīgas siltums” kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru pieteikums par Iepirkumu uzraudzības biroja pieņemtā lēmuma atcelšanu noraidīts. Senāta sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 10.jūlijā.

Tiesas sēdē Senāts uzklausīja pieteicējas AS “Rīgas siltums” pārstāvi un atbildētāju – SIA “Rīgas namu pārvaldnieka” un Iepirkumu uzraudzības biroja – pārstāvjus, lai noskaidrotu kā interpretējamas tās iepirkuma nolikuma normas, atbilstoši kurām pieteicējai bija jāizpilda savs finanšu piedāvājums. Tiesa skaidroja, kāda veida izmaksas atbilstoši iepirkuma nolikumam bija iekļaujamas finanšu piedāvājuma sadaļā par sniedzamajiem pamata pakalpojumiem un kāda veida izmaksas bija iekļaujamas sadaļā par papildu pakalpojumiem.

Lietā ir turpmāk minētie apstākļi:

Pasūtītāja SIA ,,Rīgas namu pārvaldnieks” izsludināja atklātu konkursu ,,Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope”. Iepirkumā piedāvājumu iesniedza arī AS “Rīgas siltums”, kuras piedāvājumu pasūtītāja atzina par neatbilstošu tehniskās specifikācijas un nolikumā izvirzītajām finanšu piedāvājuma prasībām. Pieteicēja finanšu piedāvājuma veidlapā papildu darbiem virknē pozīciju kā izmaksas bija norādījusi cenu 0,00 euro, un pasūtītāja, izvērtējot pieteicējas argumentus par konkrēto cenu veidošanos, secināja, ka pieteicēja finanšu piedāvājuma pamata pakalpojumu sadaļu ir aizpildījusi neatbilstoši, jo tajā iekļāvusi izmaksas, kas bija jāiekļauj finanšu piedāvājuma sadaļā par papildu pakalpojumiem.

Lieta SKA-340/2020; A420283317

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv