Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 4.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Tieslietu ministrijas lēmums par tiesu izpildītāja saukšanu pie disciplināratbildības atzīts par tiesisku. Ar minēto lēmumu tiesu izpildītājam par Zvērinātu tiesu izpildītāju ētikas kodeksa normu pārkāpumiem piemērots disciplinārsods – piezīme. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.

Augstākā tiesa spriedumā norāda, ka Administratīvā apgabaltiesa pamatoti atzinusi, ka pieteicēja rīcība nav atbildusi ētikas noteikumu prasībām. Augstākā tiesa atzīst, ka izsolē iesaistītām personām ir jābūt laikus informētām par izsoles dienu, un tiesu izpildītājam ir jāinformē parādnieks par piedzinēju pievienošanos piedziņai un nepieciešamības gadījumā jāpārceļ izsole uz vēlāku datumu, par to informējot izsoles dalībniekus, ja ir nešaubīgi paredzams, ka parādnieks par konkrētajiem faktiem uzzinās tikai izsoles dienā vai pat pēc tās. Ar iepriekš minēto rīcību, tas ir, nenodrošinot parādnieka tiesību ievērošanu, tiesu izpildītājs secīgi arī nevairo sabiedrības uzticību tiesu izpildītāja institūtam.

Pieteicējs vērsās tiesā par Tieslietu ministrijas disciplinārlietu komisija lēmuma atcelšanu.

Administratīvā rajona tiesa un Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja.

Augstākā tiesa lietu izskatīja sakarā ar pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. (Lieta SKA-235/2018).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv