Augstākā tiesa ir sagatavojusi piedāvājumu tiesību zinātņu maģistrantūras un doktorantūras studentiem ar iespējamām tēmām 2018./ 2019.mācību gadam, kuru pētniecībā interesantu pienesumu dotu arī Augstākās tiesas nolēmumos paustās atziņas.

Pārsvarā izvēlētas tādas tēmas, kuros būtiskas atziņas meklējamas ne tikai Augstākās tiesas judikatūrā, bet arī Eiropas Savienības Tiesas vai Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos.

Piedāvātās tēmas:

Krimināltiesības un kriminālprocess

 • Pierādījumu vērtēšana
 • Apsūdzības grozīšana
 • Kriminālatbildība par ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu

Civiltiesības

 • Komercsabiedrības reputācijas aizskārums
 • Prasījuma tiesības darba devēja uzteikuma apstrīdēšanas termiņa nokavējuma gadījumā
 • Strīdi, kas saistīti ar preču zīmju aizsardzību
 • Negodīgi līgumu noteikumi līgumos ar patērētāju
 • Piespiedu zemes nomas attiecības

Administratīvās tiesības

 • Nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma apmērs par pārkāpumiem ieslodzījuma vietās
 • Tiesības uz informāciju un atbildi pēc būtības
 • Tiesības mainīt vārdu un uzvārdu
 • Pilsonības piešķiršana un atņemšana

 

Augstākā tiesa iespēju robežās nodrošinās atbalstu studentu pētniecības darbam, kā arī veiksmīga rezultāta gadījumā – iespēju par šo tēmu uzstāties Augstākās tiesas konferencēs un publicēt materiālu “Augstākās Tiesas Biļetenā”. 

Augstākās tiesas ieteikto tēmu saraksts nosūtīts augstskolu Juridiskajām fakultātēm, kā arī publicēts Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Apmeklētājiem/ Studentiem

Papildu informācija par studiju darbu pēc Augstākās tiesas ieteikuma – Judikatūras un zinātniski analītiskajā nodaļā: tālrunis 67020315, e-pasts anita.zikmane@at.gov.lv

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211