Labu un darbam noderīgu pieredzi var gūt ne tikai citās valstīs, bet arī tepat Latvijā – par to pārliecinājās Augstākās tiesas darbinieki, kuri 7.maijā apmeklēja pirmās un otrās instances tiesas Jelgavā – Administratīvās rajona tiesas tiesu namu Jelgavā, Zemgales rajona tiesu un Zemgales apgabaltiesu.

Pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās vairāki darbinieki no visām Augstākās tiesas struktūrvienībām – Senāta departamentiem, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas, Administrācijas un Kancelejas, tādēļ interese bija daudzveidīga – par darba organizāciju tiesās, tiesnešu palīgu un sekretāru ievadīšanu darbā, tiesu prakses vienādošanu, sanāksmju formām un citiem visās tiesās aktuāliem jautājumiem.

Interesanti bija dzirdēt, piemēram, par Administratīvās rajona tiesas tiesnešu iknedēļas sanāksmēm, kas, ņemot vērā, ka tiesai ir pieci tiesu nami, notiek videokonferences režīmā. Sanāksmju videoieraksts un protokols pēc tam pieejams arī tiesu darbiniekiem, tādā veidā viņi ir informēti par aktuālajiem tiesību jautājumiem, kas tiek risināti tiesā. Savukārt Zemgales rajona tiesa stāstīja par veiksmīgo mediācijas pieredzi tiesas darbā, kā arī par projektiem, ko raksta paši tiesas darbinieki un kas dod iespēju viņu vizītēm Ziemeļvalstīs. Darbinieki ne vien gūst pieredzi tiesu darbā, bet arī nostiprina savas angļu valodas zināšanas.

Saruna Zemgales apgabaltiesā aktualizēja vienotas apgabaltiesu tiesu prakses veidošanas problēmas lietās, kas tiek izskatītas tikai divās instancēs un nav pārsūdzamas kasācijas instancē. Vadlīnijas tiesu prakses veidošanā ir tas, ko zemākas instances tiesas visvairāk sagaidītu no Augstākās tiesas.

Vairāki Jelgavas tiesu darbinieki pagājušajā gadā apmeklēja Augstākās tiesas Atvērto durvju dienas pasākumu zemāku instanču tiesu darbiniekiem un atzina to par noderīgu un interesantu, tādēļ aicināja Augstāko tiesu turpināt šo tradīciju. Savukārt Augstākā tiesa, par vērtīgu atzīstot arī pieredzes apmaiņu reģionos, turpinās zemāku instanču tiesu darba iepazīšanu. Tiesu dialogu, kas nepieciešams tiesu sistēmas vienotībai un attīstībai, veido ne tikai tiesnešu, bet arī tiesu darbinieku sadarbība un pieredzes apmaiņa.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211