Piektdien, 5.februārī, sākusies, vēl divas nedēļas turpināsies Latvijas Universitātes 74.konference, kuras ietvaros notiek arī Juridiskās zinātnes plenārsēde „Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas” un 8 dažādas sekciju sēdes. Šodien, 9.februārī, Civiltiesisko zinātņu sekcijā ar priekšlasījumu „Sacīkstes princips tiesas procesā” uzstājas LU profesore, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese Dr.iur. Jautrīte Briede.

Administratīvo tiesību profesores uzstāšanās civiltiesisko zinātņu sekcijā nav nejaušība, jo Jautrītes Briedes mērķis ir tieši tāds – pierādīt, ka sacīkstes princips darbojas gan civilprocesā, gan administratīvajā procesā.

Ar priekšlasījumiem konferencē uzstājas vēl vairāki Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki.

11.februārī Civiltiesisko zinātņu sekcijā uzstājas Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Dr.iur Rihards Gulbis. Viņa priekšlasījuma tēma – par kasācijas instances tiesas lomu civilprocesā un tiesību sistēmas attīstībā.

Savukārt Tiesību teorijas un vēstures sekcijā, kas notiks 19.februārī, uzstāsies trīs referenti no Augstākās tiesas – LU asociētais profesors, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis Dr.iur. Jānis Neimanis lasīs referātu par likumdevēja un likuma gribas noskaidrošanu,  Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieces Tieslietu padomes jautājumos Dr.iur Daces Šulmanes priekšlasījuma tēma „Trīsdimensionālā tiesību teorija – apvērsums vai likumsakarība”, bet konsultante likumu piemērošanas jautājumos Zinaīda Indrūna sniegs priekšlasījumu „Likumu došana un likumu iztulkošana”.

LU Juridiskās fakultātes mācībspēki, absolventi un citi dažādu tiesību nozaru eksperti konferencē kopumā nolasīs 83 referātus. Rosinot studējošo pētniecības darbu, ieplānota arī Studentu sekcija.

Visas Juridiskās zinātnes sekciju sēdes tiek translētas videotiešraidē LU Juridiskās fakultātes mājaslapā.

Plenārsēdes un sekciju sēžu darba kārtība

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211