Disciplinārtiesa atstājusi negrozītu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu par pirmās instances tiesas tiesneses profesionālās darbības atkārtotu negatīvu novērtējumu. Tiesneses sūdzība noraidīta.

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams. Pilns lēmums būs pieejams 20.oktobrī un tiks publicēts arī Augstākās tiesas mājaslapā.

Līdz ar Disciplinārtiesas lēmumu spēkā stājies Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas 2020.gada 19.jūnija lēmums par atkārtotu negatīvu tiesneša profesionālās darbības novērtējumu. Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” – ja tiesnesis atkārtoti saņem negatīvu atzinumu, viņu atbrīvo no amata. Tiesnesi no amata atbrīvo Saeima.

Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā tiek sasaukta, lai izvērtētu pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, Tieslietu padomes lēmumu  tiesiskumu, kā arī izskatītu pārsūdzētos ģenerālprokurora lēmumus par disciplinārsodu piemērošanu.

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211