Projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” ietvaros Augstākās tiesas pārstāvji 19.oktobrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvas Augstāko tiesu un trīs dienu garumā piedalījās diskusijās un semināros kopā ar Lietuvas, Ungārijas un Spānijas Augstāko tiesu delegācijām.

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieks Reinis Markvarts, Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja palīdze Nora Magone un Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīdze Silvija Kuškina dalījās pieredzē par trim tēmām – tika apspriesta un salīdzināta Augstāko tiesu nolēmumu publicēšanas kārtība un judikatūras datubāžu lietošana, lietu sadales sistēmas, kā arī Augstāko tiesu sadarbības prakse ar augstskolām. Iegūta informācija par to, kā šīs funkcijas tiek nodrošinātās Lietuvā, Ungārijā un Spānijā.

Vizītes laikā dalībnieki viesojās arī Lietuvas Tiesu administrācijā, kur tika prezentēta Lietuvas Tiesu informācijas sistēma. Lietuvā atbilstoši tiesību normu prasībām lietu sadale notiek elektroniski, sistēmā sākotnēji ievadot tiesnešu vārdus, specializācijas, tiesu departamentus, plānotos atvaļinājumus u.c. Atkāpes no automatizētas lietu sadales iespējamas vienīgi ar īpašu pamatojumu un ikreizēju rīkojumu. Ungārijas Augstākajā tiesā tiek izmantota arī elektroniskā lietu sadale, taču ne pilnībā, proti, atsevišķos departamentos šādu sistēmu neizmanto. Diskusijās arī skarts jautājums par filtriem lietu nonākšanai izskatīšanā Augstākajā tiesā – Lietuvā ir speciāli veidots trīs tiesnešu panelis, kas izvērtē, vai lieta skatāma Augstākajā tiesā, šie tiesneši mainās ik pēc trim mēnešiem. Spānijā arī ir speciāla komisija, kas vērtē pārsūdzētās lietas un sniedz priekšlikumus par to virzīšanu skatīšanai Augstākajā tiesā.

Diskusijā ar Lietuvas augstskolu pārstāvjiem secināts, ka Lietuvas Augstākajā tiesā apmēram trešā daļa no tiesnešiem ir ar doktora grādu, kā arī ir pasniedzēji augstskolās. Diskusijā skarts jautājums par tiesību doktrīnas atziņu citēšanu Augstākās tiesas nolēmumu motīvu daļā (Lietuvā, Ungārijā un Spānijā tas notiek daudz retāk nekā Latvijā), kā arī par sadarbību ar augstskolām, Augstākajai tiesai lūdzot tās sniegt viedokļus par tiesību problēmjautājumiem (šāda prakse plaši pielietota Lietuvā).

Pieredzes apmaiņas dalībnieki secināja, ka šādas vizītes ir vērtīgas, jo ļauj salīdzināt tiesu darba organizāciju dažādās valstīs un pārņemt labās prakses piemērus. Projekta rezultātā tiks izdota Rokasgrāmata Augstāko tiesu darba organizācijā, kurā būs iekļauti arī secinājumi no šī pieredzes apmaiņas brauciena.

Projektu „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”, ko finansē Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts, vada Latvijas Augstākā tiesa, tajā piedalās Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākās tiesas, kā arī Antverpenes (Beļģija) un Ļubļanas (Slovēnija) Universitātes.

Šis dokuments neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Tajā paustais viedoklis un interpretācijas atspoguļo tikai tās autoru uzskatus. Eiropas Komisija nenes nekādu atbildību par šīs informācijas tālāku izmantošanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211