30.marta sēdē Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas tiesnešu izvirzītā kandidāta – Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja Aigara Strupiša – virzīšanu Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam turpmākajiem pieciem gadiem.

Tieslietu padomes viedoklis tiks darīts zināms Augstākās tiesas plēnumam, un plēnums pieņems lēmumu, vai kandidātu virzīt balsojumam Saeimā. Gala lēmumu par Augstākās tiesas priekšsēdētāja apstiprināšanu amatā pieņems Saeima.

Pirms balsojuma Tieslietu padome uzklausīja Aigara Strupiša redzējumu par Senāta un tiesu sistēmas stāvokli un attīstību.

Aigars Strupišs norādīja, ka šobrīd Senāts ir salīdzinoši labā stāvoklī gan lietu izskatīšanas termiņu, gan sabiedrības uzticēšanās ziņā. Tiesas administrēšanā priekšsēdētāja amata kandidāts būtiskas problēmas nesaskata, sava kā Senāta priekšsēdētāja darba prioritāti viņš saskata tiesas spriešanas daļas uzlabošanā.

Aigars Strupišs uzsvēra Senāta kā kasācijas instances stiprināšanu – gan veidojot dziļāku izpratni par kasācijas instances būtību, gan nodrošinot efektīvāku Senāta pamatfunkciju – vienotas tiesu prakses nodrošināšanas un publiskās funkcijas – prioritāti. Šo pamatfunkciju prioritāte nodrošināma, samazinot Senātam uzliktās kasācijai neraksturīgās funkcijas, palielinot senatoru atbalsta personālu un Senāta departamentu sadarbībā. Kā būtisku uzdevumu Aigars Strupišs akcentēja Senāta sadarbību ar zemākas instances tiesām.

Ņemot vērā, ka Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs, Aigars Strupišs akcentēja arī Latvijas tiesu sistēmas problēmjautājumus, kuru risināšanu viņš uzskata par prioritāti.

Pirmkārt, cieņpilns dialogs ar izpildvaru un likumdevēja varu, caur to tiesu varai ieņemot pienācīgu vietu un izbeidzot “pabērna lomu” valsts varas sistēmā.

Otrkārt, Tieslietu padomes lomas stiprināšana, ar to samazinot atkarību no izpildvaras. Aigars Strupišs kā perspektīvos soļus redz Tiesu administrācijas nodošanu Tieslietu padomei, Tieslietu padomes sastāva pārskatīšanu, likumdevēja un izpildu varas pārstāvjiem nedodot balss tiesības lēmumu pieņemšanā, kā arī Tieslietu padomei kļūstot par tiesu budžeta sastādītāju, kas budžeta projektu Saeimā aizstāv pati, nevi caur ministrijām.

Būtisku nozīmi Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidāts piešķir tiesnešu atlases, apmācības un novērtēšanas kvalitātes celšanai, kā arī atsevišķu ieilgušo lietu termiņu analīzei, lai rastu šīs problēmas risinājumu.

Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidāta koncepcijas tēzes

Aigars Strupišs: Skatījums uz Senāta un tiesu sistēmas stāvokli un attīstību

 

Informāciju par visiem Tieslietu padomes 30.marta sēdē pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211