Senāta Administratīvo lietu departaments 12.februārī tiesas sēdē Zoom platformā, sakarā ar pieteicējas – AS „Baltijas Ekspresis” – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, uzklausīja procesa dalībniekus, kā arī Satiksmes ministrijas pārstāvja viedokli pieteicējas strīdā ar Valsts dzelceļa tehnisko inspekciju par tiesībām saņemt atbilstošu sertifikātu dzelzceļa pārvadājumu veikšanai posmā no Indras līdz valsts robežai. Senāts noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 12.martā.

Lai iegūtu tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai un garantētu drošu pakalpojumu sniegšanu, pārvadātājam pirms pārvadājumu uzsākšanas jāsaņem drošības sertifikāts, kurš sastāv no A daļas un B daļas. B daļas sertifikāts nosaka atļauju pārvietoties pa konkrētu dzelzceļa tīkla posmu. Pieteicēja AS „Baltijas Ekspresis” ir saņēmusi drošības sertifikāta B daļu iecirknim līdz Indrai, bet vēlas, lai Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija to grozītu līdz valsts robežai, kas dotu iespēju tai slēgt līgumu ar Baltkrievijas dzelzceļu. Savukārt inspekcija uzskata, ka, lai novērstu drošības riskus, pieteicējai vispirms jānoslēdz līgums ar Baltkrievijas dzelzceļu. Lietā strīds ir par to, vai, lai saņemtu sertifikāta daļu, izvirzītās prasības ir pamatotas.

Ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu pieteicējas – AS „Baltijas Ekspresis” pieteikums noraidīts.

Lieta Nr. SKA-389/2021 (A420262518).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv