Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Konkurences Padome, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Rīgas dome. 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 15.februārī rakstveida procesā izskatīs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicējs lūdza piešķirt viņam Latvijas pilsonību pamatojoties uz to, ka viņa vecaimātei un mātei tāda 1992.gadā bija piešķirta, savukārt PMLP secināja, ka mātei un vecāmātei tā bija piešķirta nepamatoti, jo vecāmāte nebija piederējusi pilsoņu kopumam 1940.gadā. Apgabaltiesa uzlika pienākumu piešķirt pieteicējam pilsonību uz vienlīdzības principa pamata. Senātam jāizskata, vai vienlīdzības princips šādā situācijā ir piemērojams. (Lieta SKA-572/2021).

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 16.februārī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.  Risināmais strīdus jautājums lietā ir par repatrianta tiesībām saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā atbilstoši Repatriācijas likuma 14.pantam un 8.panta otrajai daļai, kā arī likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 4.punktam. Kasācijas sūdzībā argumentēts, ka zemākas instances tiesa ir pārāk šauri interpretējusi tiesību normas un nav ņēmusi vērā visus lietas apstākļus, kurus izskatāmajā gadījumā ir jātulko pieteicējai par labu. (Lieta Nr.SKA-55/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv