Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Rīgas dome, Jelgavas pilsētas dome, Ventspils pilsētas dome, Veselības ministrija un Valsts ieņēmumu dienests.  

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Administratīvo lietu departaments 9.decembrī rakstveida procesā izskatīs Rīgas domes kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicējs vērsās pašvaldībā ar pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu un atmaksu par iepriekšējo periodu. Pašvaldība atteica nodokļa pārrēķinu.

Pārmaksas esības konstatēšana ir saistāma ar jautājumu, vai pieteicējam ir tiesības prasīt, lai pašvaldība pārskata nekustamā īpašuma nodokļa samaksas pienākumu par periodu, pirms Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tika veikti ieraksti par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

Atbilstoši pieteicēja 2015.gada iesniegumam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai tika mainīts noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis. Apgabaltiesa atzina, ka pieteicējam ir tiesības prasīt nodokļu pārrēķinu ar brīdi, kad izdoti grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos, kas mainīja zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu, proti, 2009.gadā. Tādējādi apgabaltiesa ir apmierinājusi pieteicēja pieteikumu daļā.

Senātam, izskatot lietu kasācijas kārtībā, ir jāpārbauda, vai tiesa ir pareizi interpretējusi un piemērojusi likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta sesto daļu, kas noteic, ja taksācijas gada laikā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tiek reģistrētas kadastra datu izmaiņas, aktualizētā kadastrālā vērtība nodokļa aprēķinam tiek piemērota ar nākamo taksācijas gadu. (Lieta SKA-120/2019).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; baiba.kataja@at.gov.lv