Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 27.aprīlī, izskatot prasītājas kasācijas sūdzību, atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (RPIVA) par rīkojuma atzīšanu par prettiesisku un spēkā neesošu daļā un vidējās izpeļņas piedziņu. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. AT spriedumā norādījusi, ka apelācijas instances tiesa nav noskaidrojusi lietā nozīmīgus apstākļus, kā arī tiesas izdarītie secinājumi ir pretrunā ar lietā esošajiem pierādījumiem.

Spriedumā norādīts, ka tiesai, izšķirot jautājumu par atstādināšanas no darba pamatotību pēc Darba likuma 58.panta trešās daļas jāizvērtē, kādas ir tās darba devējas vai trešo personu pamatotās intereses, kuru apdraudējums būtu novēršams un jānodibina apstākļi, kas apliecina kaitējuma iestāšanās iespējamību darbinieka neatstādināšanas gadījumā, proti, ka darbinieks, turpinādams pildīt darba pienākumus, var kaitēt darba devēja vai trešo personu pamatotajām interesēm.

Tiesai, izskatot lietu no jauna, ir jāizvērtē prasītājas atstādināšanas no darba iemesli un jāņem vērā, ka ne katra darbinieka rīcība, par kuru ierosināta dienesta pārbaude, ir pamats darbinieka atstādināšanai no darba saskaņā ar Darba likuma 58.panta trešo daļu.

            Prasītāja, pamatojoties uz 2004.gada 27.aprīlī noslēgto darba līgumu pieņemta darbā RPIVA par zinātņu prorektori. Darba devēja RPIVA 2013.gada 22.augustā izdevusi rīkojumu, kura trešajā punktā noteikts, ka pamatojoties uz Darba likuma 58.pantu, prasītāja atstādināta no darba zinātņu prorektores amatā uz laiku līdz 2013.gada 10.septembrim, lai nodrošinātu objektīvu dienesta pārbaudes veikšanu.

2013.gada 20.septembrī prasītāja cēlusi tiesā prasību pret RPIVA, kurā lūgusi atzīt par prettiesisku un spēkā neesošu 2013.gada 22.augusta rīkojuma 3.punktu un piedzīt vidējo izpeļņu par darba piespiedu kavējuma laiku no 2013.gada 22.augusta līdz 2013.gada 10.septembrim. Prasības pieteikumā norādīts, ka darba devēja nav ievērojusi Darba likuma 58.panta prasības. Prasītāja norādījusi, ka no rīkojuma nav secināms, kas bijis par iemeslu RPIVA kā darba devējas rīcībai atstādināt viņu no prorektores amata. RPIVA rīkojumā nav norādīts neviens objektīvs apstāklis, kādēļ prasītāja tiek atstādināta no prorektores amata pienākumu izpildes.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas rajona tiesa 2013.gada 29.novembrī prasību noraidīja.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv