Par tiesu lietām

Drukas versija
20. aprīlis, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 20. līdz 24.aprīlim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par puses aizstāšanu un vienu pieteikumu par puses aizstāšanu. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. 30 lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
17. aprīlis, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 13. līdz 17.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 48 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 16 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
17. aprīlis, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 20. līdz 24.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā kopsēdē izskatīs vienu kasācijas sūdzību, rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Tieslietu ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lauku atbalsta dienests un Liepājas pilsētas dome.
16. aprīlis, 2015

Daļēji apmierina prasību par kompensāciju saistībā ar atsavinātu zemesgabalu lidostas „Rīga” vajadzībām

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 16.aprīlī daļēji apmierināja prasību pret Latvijas valsti LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas un procentu piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu. Tiesa par labu prasītājai piedzina kompensāciju 328 098,22 EUR, likumiskos procentus par laiku no 1997.gada 1.marta līdz 2015.gada 1.martam 328 098,22 EUR un tiesas izdevumus 6634,93 EUR, kopā 662 831,37 EUR. Pārējā daļā prasība noraidīta. Pilns apelācijas instances tiesas spriedums tiks sagatavots 30.aprīlī un pēc pilna sprieduma sagatavošanas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentā.
15. aprīlis, 2015

Stājies spēkā spriedums, ar kuru noraidīta Nila Ušakova prasība pret TV NET

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 15.aprīlī, rīcības sēdē izskatot Nila Ušakova pārstāvja kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, pieņēma lēmumu atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību prasības lietā pret SIA „TV NET” un Mārtiņu Barkovski par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu, atvainošanos un mantiskās kompensācijas piedziņu. Tiesnešu kolēģija nekonstatēja tādus procesuālo tiesību normu pārkāpumus vai materiālo tiesību normu nepareizu piemērošanu, kas būtu novedusi pie lietas nepareizas izspriešanas. Tiesnešu kolēģijas ieskatā, kasācijas sūdzībā ietvertie motīvi ir vērsti uz tiesas sniegtā pierādījumu novērtējuma apstrīdēšanu, taču, atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam, pierādījumu izvērtēšana no jauna nav kasācijas instances tiesas uzdevums. Līdz ar to stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.
14. aprīlis, 2015

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē krimināllieta bijušā KNAB izmeklētāja apsūdzībā par nelikumīgām darbībām ar kriminālprocesa materiāliem

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 14.aprīlī atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru bijušais Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklētājs atzīts par vainīgu dienesta pilnvaru pārsniegšanā, izdarot nelikumīgas darbības ar krimināllietas materiāliem. Augstākā tiesa lēmumā atzinusi, ka apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu, nav ievērojusi Kriminālprocesa likuma 512.panta otrajā daļā noteikto, ka tiesa spriedumu pamato ar pierādījumiem, kuri pārbaudīti tiesas sēdē, un rakstveida pierādījumiem un dokumentiem, kuri norādīti lēmumā par krimināllietas nodošanu tiesai, vai ar pierādījumiem, kurus saskaņā ar šā likuma 125.panta noteikumiem nav nepieciešams pārbaudīt. Tāpat AT lēmumā norādījusi, ka apelācijas instances tiesai, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtajai daļai, nolēmuma motīvu daļā norādāms apelācijas instances tiesas atzinums par apelācijas sūdzības vai protesta pamatotību, apstākļi, ko noskaidrojusi apelācijas instances tiesa, pierādījumi, kas apstiprina apelācijas instances tiesas atzinumu, motīvi, kāpēc apelācijas instances tiesa noraida kādus pierādījumus, un likumi, pēc kuriem tā vadās. AT krimināllietu departaments nodeva lietu jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā. AT lēmums nav pārsūdzams.
10. aprīlis, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 7. līdz 10.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 46 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 22 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
10. aprīlis, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 13. līdz 17.aprīlim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. 17 lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
10. aprīlis, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 13. līdz 17.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un septiņas blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Ekonomikas ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīgas dome un Rīgas bāriņtiesa.
9. aprīlis, 2015

Lietā par personas izdošanas pieļaujamību Augstākā tiesa vēršas Eiropas Savienības Tiesā

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments marta beigās, izskatot izdodamās personas advokāta sūdzību par Ģenerālprokuratūras lēmumu par izdošanas pieļaujamību Krievijas Federācijai, nolēma uzdot Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus, lai noskaidrotu viedokli par Līguma par Eiropas Savienības darbību piemērojamību. Ņemot vērā, ka izdodamā persona ir Igaunijas pilsonis, Augstākās tiesas ieskatā, Līgums par Eiropas Savienības darbību piemērojams tādā veidā, ka Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa izdošanas gadījumā valstij, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim garantējams tāds pats aizsardzības līmenis kā attiecīgās dalībvalsts pilsonim. Augstākā tiesa apturēja tiesvedību lietā līdz stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.