Par tiesu lietām

Drukas versija
3. jūlijs, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 6. līdz 10.jūlijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Veselības ministrija, Latvijas Zvērinātu notāru padome un Bauskas novada dome.
1. jūlijs, 2015

Daļēji apmierina prasību par kompensāciju saistībā ar atsavinātu zemesgabalu lidostas „Rīga” vajadzībām

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 30.jūnijā pasludināja saīsināto spriedumu prasības lietā pret Latvijas valsti LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas un procentu piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu. Tiesa par labu prasītājai piedzina kompensāciju 158 268,20 EUR, likumiskos procentus par laiku no 1997.gada 1.marta līdz 2015.gada 1.jūnijam 158 268,20 EUR, tiesas izdevumus 3159,48 EUR, ar lietas vešanu saistītos izdevumus 5326,79 EUR, bet pavisam kopā 325 022,67 EUR. Pārējā daļā prasība noraidīta. Pilns apelācijas instances tiesas spriedums tiks sagatavots 14.jūlijā un pēc pilna sprieduma sagatavošanas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentā.
30. jūnijs, 2015

Stājies spēkā spriedums, ar kuru aizliegts izmantot nosaukumu „Rafael” komercdarbībā saistībā ar konditorejas izstrādājumiem

Līdz ar Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta 29.jūnija rīcības sēdes lēmumu par atteikšanos ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājies spēkā AT Civillietu tiesu palātas spriedums, ar kuru daļēji apmierināta Beļģijas uzņēmuma „Soremartec S.A.” prasība un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „O.LANA” aizliegts izmantot grafiskajai preču zīmei „RAFFAELLO” sajaucami līdzīgus apzīmējumus saistībā ar konditorejas izstrādājumiem. Šādu lēmumu rīcības sēdē AT Civillietu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu. Kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu bija iesniedzis prasītājs.
29. jūnijs, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 29.jūnija līdz 3.jūlijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu un divus pieteikumus par procesuālo tiesību pārņemšanu. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs četras blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem un vienu pieteikumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu.
29. jūnijs, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 29.jūnija līdz 3.jūlijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 12 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Aizsardzības ministrija, Valsts policija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Rīgas dome, Babītes novada pašvaldības Administratīvā komisija un Jelgavas novada dome.
29. jūnijs, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 15. līdz 27.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 37 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 11 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
19. jūnijs, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 27.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Ekonomikas ministrija, Rīgas dome un Jelgavas novada dome.
19. jūnijs, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 27.jūnijam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta sešās lietās, kuras iepriekš izskatītas tiesas sēdēs, pasludinās spriedumu.
16. jūnijs, 2015

Stājas spēkā spriedums, ar kuru noraidīta prasība par goda un cieņas aizskārumu literārā darbā

Līdz ar Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta 15.jūnija rīcības sēdes lēmumu par atteikšanos ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājies spēkā AT Civillietu tiesu palātas spriedums, ar kuru noraidīta prasība pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Karogs 3”, akciju sabiedrību „Delfi” un autoru Rihardu Bargo par godu un cieņu aizskatošu ziņu atsaukšanu un mantiskās kompensācijas piedziņu. Šādu lēmumu rīcības sēdē AT Civillietu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu.
15. jūnijs, 2015

Stājas spēkā spriedums, ar kuru atzīta AS „Drogas” dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana mazumtirdzniecībā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 15.jūnijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts AS „Drogas” pieteikums par Konkurences padomes lēmuma atcelšanu, konstatējot AS „Drogas” darbībās dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mazumtirdzniecībā. Tāpat atstāts negrozīts spriedums daļā, ar kuru atcelta AS „Drogas” uzliktā soda nauda, nosakot Konkurences padomei pienākumu atceltā soda vietā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no sprieduma spēkā stāšanās izdot jaunu administratīvo aktu par AS „Drogas” sodīšanu, ievērojot tiesas norādītos faktiskos un tiesiskos apsvērumus.