• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trešā A nodaļa. APBŪVES TIESĪBA (1129.[1] – 1129.[9]pants)

07.07.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-824/2021 Zemes nomnieka uzceltas jaunbūves piederība pēc zemes nomas līguma termiņa beigām, ņemot vērā Civillikuma normas par apbūves tiesību

Lejupielādēt

29.10.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1079/2020 Apbūves tiesības nodibināšana, ja uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam piederošas būves

Lejupielādēt