Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
18. maijs, 2018

Nodod jaunai izskatīšanai pieteikumu par Konkurences padomes lēmumu sakarā ar aizliegtu vienošanos

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 17.maijā nodeva jaunai izskatīšanai Moller Auto Baltic AS, Harald A. Moller AS un Heinz Wilke Autohandel GmbH pieteikumu par Konkurences padomes uzlikto naudas sodu par aizliegtu vienošanos, kas konstatēts meitas sabiedrību darbībās. Augstākā tiesa atzina, ka apgabaltiesas spriedums ir atceļams, jo lietā nav pēc būtības pārbaudīti apstākļi par pieteicēju atbildību. 
17. maijs, 2018

Pieteikumā pret pašvaldības prasību par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izveidošanu nolēmums būs pieejams jūnijā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 16.maijā tiesas sēdē izskatīja līdzpieteicēju kasācijas sūdzību pieteikumā pret Ķekavas novada domi saistībā ar detālplānojuma izstrādi un pašvaldības prasību par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izveidošanu. Pieteicēji kasācijas sūdzībā norāda, ka šāda prasība no pašvaldības puses ir nesamērīga, turklāt pieteicējiem uzlikts pienākums izbūvēt nevis pieslēgumu, bet pašu centralizēto kanalizācijas tīklu, ko likums neparedz. Tiesa tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībniekus un, atbilstoši Administratīvā procesa likumam noteica, ka spriedums lietā būs pieejams 20.jūnijā.
15. maijs, 2018

Lietā par iekšlietu ministra lēmumu aizliegt personai ieceļot Latvijas Republikā nolēmums būs pieejams jūnija sākumā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 15.maijā tiesas sēdē mutvārdu procesā turpināja izskatīt pieteikumu par Latvijas Republikas iekšlietu ministra 2015.gada 5.augusta lēmuma atcelšanu, ar kuru pieteicējam aizliegts ieceļot Latvijas Republikā. Uz tiesas sēdi nebija ieradies pieteicēja pārstāvis, bet, ņemot vērā, ka viņam par lietas izskatīšanas laiku un vietu bija paziņots likumā noteiktajā kārtībā, kā arī viņš bija aicināts nodrošināt cita pārstāvja piedalīšanos tiesas sēdē, Augstākā tiesa turpināja un pabeidza lietas izskatīšanu. Tiesa noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 4.jūnijā. 
14. maijs, 2018

Lietā par pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtību atstāj spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedumu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 14.maijā lietā par pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtību atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atzīšanu par prettiesisku. Augstākā tiesa spriedumā par pareizu atzina Administratīvās apgabaltiesas secinājumu, ka ar pārsūdzēto lēmumu pieteicējas nodokļa pārmaksa ir pārcelta uz tādu periodu, kas ir atzīstams par samērīgu.
11. maijs, 2018

Par izskatāmām lietām no 14. līdz 18.maijam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs četras lietas. Rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome, Jēkabpils pilsētas dome un Rīgas dome. 
7. maijs, 2018

Augstākā tiesa atstāj negrozītu apgabaltiesas spriedumu lietā par akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidi, vienlaikus norādot, ka lietā pārsūdzētais iestādes lēmums nedod galīgu atļauju darbības īstenošanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 7.maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 21.decembra spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicēju – Kalnciema pagasta iedzīvotāju – pieteikums par Jelgavas novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmuma atcelšanu. Ar šo lēmumu akceptēta trešās personas SIA „EcoLead” paredzētā darbība – nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveide – Jelgavas novadā, Kalnciema pagastā, Kalnciemā, Jelgavas ielā 21.
3. maijs, 2018

Par izskatāmām lietām no 7. līdz 11.maijam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības lietās, kurās atbildētāji ir Jelgavas novada dome, Mārupes novada dome, Rīgas dome, Iepirkumu uzraudzības birojs, Lauku atbalsta dienests un Valsts robežsardze.
26. aprīlis, 2018

Lietā par atteikšanos pieņemt pašvaldības deputāta pieteikumu par informācijas pieprasījumu pašvaldībai tiesas lēmums būs pieejams maijā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 25.aprīlī tiesas sēdē izskatīja Ventspils pilsētas domes deputāta blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2017.gada 28.novembra lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Ventspils pilsētas domei sniegt pieteicējam informāciju un par informācijas ievietošanas ierobežojumu tiesiskumu Ventspils pilsētas pašvaldības oficiālajā portālā ventspils.lv. Augstākā tiesa tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībniekus – pieteicēju un pilsētas domes pārstāvjus. Augstākā tiesa uz tiesas sēdi bija aicinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, lai noskaidrotu, vai šobrīd Latvijā ir nodrošināti efektīvi tiesību aizsardzības mehānismi pašvaldības politiskās opozīcijas jeb mazākuma deputātu tiesību aizsardzībai gadījumos, kad ir strīds par to, vai politiskajai opozīcijai jeb mazākuma deputātiem ir nodrošināta vienlīdzīga pieeja pašvaldības resursiem, tostarp informācijas un sava viedokļa izplatīšanas iespējām. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja pieaicināto pārstāvju viedokli. Augstākā tiesa noteica, ka lēmums lietā būs pieejams 9.maijā. 
26. aprīlis, 2018

Maxima Latvija pieteikumā par Vats darba inspekcijas lēmumu atcelšanu atstāj negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 25.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicējas – SIA “Maxima Latvija” pieteikums par Valsts darba inspekcijas lēmumu atcelšanu. Ņemot vērā, ka pieteicējas kasācijas sūdzības argumenti attiecas tikai uz iestādes izdoto aktu pamatojuma daļu, nevis rezolutīvo daļu, proti, nevis to daļu, ar kuru atzīts, ka konkrētajā gadījumā nelaimes gadījums, kas notika 2013.gada 21.novembrī, ir atzīstams par darba vides faktoru iedarbības rezultātu, Augstākās tiesas ieskatā, nav pamata atcelt apgabaltiesas spriedumu. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.
21. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.aprīlim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas lietas, rakstveida procesā – septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Ekonomikas ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, Lauku atbalsta dienests, Valsts darba inspekcija un Valsts policija.