Par tiesu lietām

Drukas versija
19. jūnijs, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 27.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Ekonomikas ministrija, Rīgas dome un Jelgavas novada dome.
19. jūnijs, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 27.jūnijam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta sešās lietās, kuras iepriekš izskatītas tiesas sēdēs, pasludinās spriedumu.
16. jūnijs, 2015

Stājas spēkā spriedums, ar kuru noraidīta prasība par goda un cieņas aizskārumu literārā darbā

Līdz ar Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta 15.jūnija rīcības sēdes lēmumu par atteikšanos ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājies spēkā AT Civillietu tiesu palātas spriedums, ar kuru noraidīta prasība pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Karogs 3”, akciju sabiedrību „Delfi” un autoru Rihardu Bargo par godu un cieņu aizskatošu ziņu atsaukšanu un mantiskās kompensācijas piedziņu. Šādu lēmumu rīcības sēdē AT Civillietu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu.
15. jūnijs, 2015

Stājas spēkā spriedums, ar kuru atzīta AS „Drogas” dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana mazumtirdzniecībā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 15.jūnijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts AS „Drogas” pieteikums par Konkurences padomes lēmuma atcelšanu, konstatējot AS „Drogas” darbībās dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mazumtirdzniecībā. Tāpat atstāts negrozīts spriedums daļā, ar kuru atcelta AS „Drogas” uzliktā soda nauda, nosakot Konkurences padomei pienākumu atceltā soda vietā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no sprieduma spēkā stāšanās izdot jaunu administratīvo aktu par AS „Drogas” sodīšanu, ievērojot tiesas norādītos faktiskos un tiesiskos apsvērumus.
12. jūnijs, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 8. līdz 12.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 41 lietā pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Septiņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
12. jūnijs, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 12 blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.
12. jūnijs, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts policija, Konkurences padome, Valsts ieņēmumu dienests, Privatizācijas aģentūra un Ogres novada dome.
9. jūnijs, 2015

Lietā par sašķidrinātajai gāzei piemērojamo ievedmuitas tarifa likmi aptur tiesvedību un uzdod prejudiciālus jautājumus Eiropas Savienības Tiesai

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 5.jūnijā apturēja tiesvedību SIA „Latvijas propāna gāze” pieteikumā par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu daļā, ar kuru SIA „Latvijas propāna gāze” noteikts pienākums samaksāt budžetā nodokļu maksājumu.
5. jūnijs, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 1. līdz 5.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 43 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Desmit lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
5. jūnijs, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 8. līdz 12.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par sprieduma, kas uzliek parādniekam pienākumu izpildīt noteiktas darbības, nepildīšanu. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs septiņas blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.