Par tiesu lietām

Drukas versija
24. aprīlis, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 27. līdz 30.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu apelācijas sūdzību un 14 blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.
24. aprīlis, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 27. līdz 30.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu un piecas blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētājs ir Latvijas Nacionālais arhīvs.
24. aprīlis, 2015

Augstākā tiesa: izvērtējot informācijas pieprasījumu, iestādei jāsamēro personas intereses informāciju saņemt un iestādes rīcībā esošie resursi

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 24.aprīlī, izskatot zvērināta advokāta kasācijas sūdzību, atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma uzlikšanu Tieslietu ministrijai izsniegt pieprasīto informāciju. Augstākā tiesa spriedumā atzina par pamatotu pirmās instances tiesas secinājumu, ka pieteicēja pieprasījums apstrādāt tik lielu informācijas daudzumu nav samērojams ar sabiedrības interesēm, jo vienas personas interesēs tiek ieguldīts neadekvāti liels valsts pārvaldes iestādes darbs.
22. aprīlis, 2015

Krimināllietā par skolasbiedra nonāvēšanu atstāj negrozītu apgabaltiesas spriedumu

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 22.aprīlī rakstveida procesā izskatīja apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu krimināllietā par skolasbiedra nonāvēšanu. Kasācijas instances tiesa nolēma apelācijas instances tiesas spriedumu atstāt negrozītu. AT Krimināllietu departamenta lēmums nav pārsūdzams. Līdz ar to stājas spēkā spriedums, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu slepkavības izdarīšanā pastiprinošos apstākļos, proti, par nepilngadīgā noslepkavošanu. Apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem. Ar spēkā stājušos spriedumu no apsūdzētā noteikts piedzīt morālā kaitējuma kompensācijas par labu trim cietušajiem, kopā 109 146,28 EUR.
20. aprīlis, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 20. līdz 24.aprīlim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par puses aizstāšanu un vienu pieteikumu par puses aizstāšanu. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. 30 lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
17. aprīlis, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 13. līdz 17.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 48 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 16 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
17. aprīlis, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 20. līdz 24.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā kopsēdē izskatīs vienu kasācijas sūdzību, rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Tieslietu ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lauku atbalsta dienests un Liepājas pilsētas dome.
16. aprīlis, 2015

Daļēji apmierina prasību par kompensāciju saistībā ar atsavinātu zemesgabalu lidostas „Rīga” vajadzībām

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 16.aprīlī daļēji apmierināja prasību pret Latvijas valsti LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas un procentu piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu. Tiesa par labu prasītājai piedzina kompensāciju 328 098,22 EUR, likumiskos procentus par laiku no 1997.gada 1.marta līdz 2015.gada 1.martam 328 098,22 EUR un tiesas izdevumus 6634,93 EUR, kopā 662 831,37 EUR. Pārējā daļā prasība noraidīta. Pilns apelācijas instances tiesas spriedums tiks sagatavots 30.aprīlī un pēc pilna sprieduma sagatavošanas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentā.
15. aprīlis, 2015

Stājies spēkā spriedums, ar kuru noraidīta Nila Ušakova prasība pret TV NET

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 15.aprīlī, rīcības sēdē izskatot Nila Ušakova pārstāvja kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, pieņēma lēmumu atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību prasības lietā pret SIA „TV NET” un Mārtiņu Barkovski par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu, atvainošanos un mantiskās kompensācijas piedziņu. Tiesnešu kolēģija nekonstatēja tādus procesuālo tiesību normu pārkāpumus vai materiālo tiesību normu nepareizu piemērošanu, kas būtu novedusi pie lietas nepareizas izspriešanas. Tiesnešu kolēģijas ieskatā, kasācijas sūdzībā ietvertie motīvi ir vērsti uz tiesas sniegtā pierādījumu novērtējuma apstrīdēšanu, taču, atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam, pierādījumu izvērtēšana no jauna nav kasācijas instances tiesas uzdevums. Līdz ar to stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.
14. aprīlis, 2015

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē krimināllieta bijušā KNAB izmeklētāja apsūdzībā par nelikumīgām darbībām ar kriminālprocesa materiāliem

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 14.aprīlī atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru bijušais Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklētājs atzīts par vainīgu dienesta pilnvaru pārsniegšanā, izdarot nelikumīgas darbības ar krimināllietas materiāliem. Augstākā tiesa lēmumā atzinusi, ka apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu, nav ievērojusi Kriminālprocesa likuma 512.panta otrajā daļā noteikto, ka tiesa spriedumu pamato ar pierādījumiem, kuri pārbaudīti tiesas sēdē, un rakstveida pierādījumiem un dokumentiem, kuri norādīti lēmumā par krimināllietas nodošanu tiesai, vai ar pierādījumiem, kurus saskaņā ar šā likuma 125.panta noteikumiem nav nepieciešams pārbaudīt. Tāpat AT lēmumā norādījusi, ka apelācijas instances tiesai, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtajai daļai, nolēmuma motīvu daļā norādāms apelācijas instances tiesas atzinums par apelācijas sūdzības vai protesta pamatotību, apstākļi, ko noskaidrojusi apelācijas instances tiesa, pierādījumi, kas apstiprina apelācijas instances tiesas atzinumu, motīvi, kāpēc apelācijas instances tiesa noraida kādus pierādījumus, un likumi, pēc kuriem tā vadās. AT krimināllietu departaments nodeva lietu jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā. AT lēmums nav pārsūdzams.