Par tiesu lietām

Drukas versija
16. oktobris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 19. līdz 23.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības un rakstveida procesā – 25 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā tiesa izskatīs arī četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
16. oktobris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 19. līdz 23.oktobrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu, vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 39 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
15. oktobris, 2015

Lietu par redzes invalīda noslepkavošanu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 15.oktobrī krimināllietā par 2.grupas redzes invalīda noslepkavošanu atcēla AT Krimināllietu tiesu palātas spriedumu daļā par divu apsūdzēto atzīšanu par vainīgiem un sodīšanu par slepkavību, kas izdarīta personu grupā mantkārīgā nolūkā, pēc kuras izdarīta līķa apgānīšana un daļā par viena apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un sodīšanu par uzkūdīšanu izdarīt slepkavību, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā un nodeva jaunai izskatīšanai. Augstākā tiesa atcēla apelācijas instances tiesas spriedumu arī daļā par visiem apsūdzētajiem noteiktajiem galīgajiem sodiem. Apsūdzētajiem piemērotais drošības līdzeklis – apcietinājums – atstāts negrozīts. Apelācijas instances tiesai no jauna būs jāpārbauda pierādījumi lietā un jāvērtē apsūdzēto personu vainīgums vai nevainīgums noziedzīgajos nodarījumos, par kuriem viņiem celta apsūdzība.
14. oktobris, 2015

Lietā par ārvalsts nolēmuma atzīšanu un izpildi lēmumu pasludinās oktobra beigās

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 14.oktobrī izskatīja Valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga”” (lidosta „Rīga”) un akciju sabiedrības „Air Baltic Corporation” blakus sūdzības par Rīgas apgabaltiesas lēmumu, ar kuru atzīts Lietuvas Apelācijas tiesas lēmums par prasības nodrošinājuma noteikšanu par labu bankrotējušajai Lietuvas aviosabiedrībai FlyLAL. Tiesa apmierināja vairākus lietas dalībnieku pieteiktos lūgumus, uzklausīja puses un paziņoja, ka lēmumu pasludinās 28.oktobrī plkst. 10.00.
9. oktobris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 5. līdz 9.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, desmit lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Divas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
9. oktobris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 12. līdz 16.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Rīgas dome un Valsts zemes dienests.
9. oktobris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 12. līdz 16.oktobrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs desmit apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 42 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
5. oktobris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 28.septembra līdz 2.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, septiņās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Četras lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
28. septembris, 2015

Tiesai no jauna jāvērtē morālā kaitējuma atlīdzības apmērs par personas nepamatotu atrašanos apcietinājumā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 28.septembrī atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru prasītājam par nepamatotu atrašanos apcietinājumā četrus mēnešus un 26 dienas piedzīta 100 latu (142,29 eiro) morālā kaitējuma atlīdzība. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā. AT spriedumā norādījusi, ka tiesai, atbilstoši Civilprocesa likuma 193.panta piektās daļas noteikumiem, sprieduma pamatojumā jānorāda argumenti, kuru dēļ tā uzskatījusi, ka noteiktais atlīdzinājums ir taisnīgs un samērīgs – tāds, kas dod apmierinājumu cietušai personai, un vienlaikus kalpo arī kā līdzeklis pušu samierināšanai un sasniedz ģenerālās prevencijas mērķi.
25. septembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 21. līdz 25.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 15 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Divas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.