• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

LIKUMS „PAR ATJAUNOTĀ LATVIJAS REPUBLIKAS 1937. GADA CIVILLIKUMA SAISTĪBU TIESĪBU DAĻAS SPĒKĀ STĀŠANĀS LAIKU UN PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBU”

16.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-193/2016

Lejupielādēt

25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2009

1. Ja ēkas (būves) īpašuma tiesības pastāv, pamatojoties uz likumu, neatkarīgi no zemes un ēkas īpašnieku gribas, zemes nomas tiesiskajām attiecībām ir piespiedu raksturs. Pastāvot piespiedu tiesiskajām attiecībām, nevar atsaukties uz Civillikuma 1427.pantu. 2. Likums paredz tiesas kompetenci nomas maksas noteikšanā, ja līdzēji par to nevar vienoties. Tiesa, noraidīdama prasību daļā par nomas parāda noteikšanu un tā piedziņu, pārkāpusi Civilprocesa likuma 193.panta piekto daļu.

Lejupielādēt

28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2009

Likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantā noteikts, ka līdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas līgumi var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi. Likumam neatbilstoša vienošanās par nomas līguma termiņu nerada tiesiskas sekas, neatkarīgi no līguma reģistrācijas pašvaldībā.

Lejupielādēt

05.06.2002. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-347/2002

Lejupielādēt

28.03.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-9/2001

Lejupielādēt

10.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-214/2000

Lejupielādēt

09.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/2000

Lejupielādēt

30.06.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-385/1999

Lejupielādēt

03.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-311/1997

Lejupielādēt

07.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-90/1996

Lejupielādēt