Nolēmumi juridiskas personas maksātnespējas lietās

Drukas versija

2020. gads

18.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-519/2020
Komercsabiedrības valdes locekļa rīcības atbilstība labas ticības principam, nepiesakot kreditora prasījumu sabiedrības labā savā fiziskās personas maksātnespējas procesā

J 29.01.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-426/2020
Sabiedrības valdes locekļa saistību mantojamība

J 02.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/2020
Komercķīlas realizācija atkarībā no ieķīlāto prasījuma tiesību statusa

17.09.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-27/2020
Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija kredītiestādes maksātnespējas procesā

17.09.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-27/2020
Rīcība ar mantu, kura likumā noteiktā kārtībā atzīta par noziedzīgi iegūtu un konfiscējamu valsts labā

2019. gads

J 16.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-294/2019
Maksātnespējas procesa administratora prasība par ķīlas līguma atzīšanu par spēkā neesošu

J 03.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2019
Sabiedrības dalībnieku lēmuma par dividenžu izmaksu apstrīdēšana sabiedrības maksātnespējas gadījumā

12.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-154/2019
Zaudējumu piedziņa uz Maksātnespējas likuma 72.1 panta pamata

13.06.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-11/2019
Tiesas pienākumi, ja attiecībā uz parādnieku īsā laikā atkārtoti ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta

J 04.06.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-9/2019
Administratora lēmuma par prasījuma atzīšanu pārsūdzības termiņa sākums

J 02.04.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2019
Maksātnespējas administratora pilnvarošana

J 07.02.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2019
Tiesas ex officio pilnvaras pierādījumu pārbaudē tiesiskās aizsardzības procesa lietā

22.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2019
Kredītiestādes noguldījumā esošu naudas līdzekļu statuss

2018. gads

J 20.02.2018. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-554/2018
Administratora zaudējumu atlīdzības prasības pret valdes locekļiem par kapitālsabiedrības dokumentu daļēju nenodošanu nosacījumi

J 23.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-291/2018
Priekšnoteikumi zaudējumu piedziņai no maksātnespējīgās kapitālsabiedrības valdes locekļiem

J 21.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-193/2018
Maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskā atbildība par viņa profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem kreditoram

J 28.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2018
Maksātnespējīgas sabiedrības kreditoru interešu aizsardzība situācijā, kad, pastāvot neizpildītām saistībām, veikta sabiedrības reorganizācija mantas nodalīšanas ceļā

J 02.02.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2018
Maksātnespējas procesa laikā noslēgta prasījuma cesijas tiesiskuma pārbaude

2017. gads

31.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-342/2017
Saistības maksāt atlīdzību par darba piespiedu kavējumu esība laikā

25.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-311/2017
Maksātnespējīga uzņēmuma dīkstāves ietekme uz darba samaksas un atlaišanas pabalsta izmaksu apmēru

03.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2017
Kreditora prasījuma iesniegšana, ja maksātnespējas procesa administrators vienpusēji atkāpies no līguma

05.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-76/2017
Galvojuma un ķīlas kā saistību tiesību pastiprinājuma nošķiršana

18.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2017
Zināmais kreditors Komerclikuma 324.panta izpratnē

26.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-20/2017
Ieinteresētās personas atbildība maksātnespējas procesā

2016. gads

30.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1931/2016
Prasība par nodrošinātā kreditora statusa atzīšanu maksātnespējas procesā

30.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-297/2016
Valdes locekļu pierādīšanas pienākums attiecībā uz norēķinu došanu un lietu nodošanu

20.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2016
Maksātnespējas administratora izvēles tiesību sekas; ieskaita izpratne

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-163/2016
Pierādīšanas pienākums valdes locekļa kā pilnvarnieka rūpības novērtēšanā; kreditoriem nodarīto zaudējumu apmēra noteikšana maksātnespējas procesā

30.08.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-111/2016
Ar komercķīlu nodrošināta kreditora prasījuma pieteikšana maksātnespējas procesā

18.08.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-3/2016
Maksātnespējas administrācijas pilnvaras maksātnespējas procesa likumības nodrošināšanā; tiesas pienākumi, izskatot sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu

J 20.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/2016
Dažādos periodos amatu ieņēmušo valdes locekļu solidārā atbildība

2015. gads

29.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-18/2015
Maksātnespējas administratora darbības kontroles pienākums

J 30.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-3/2015
Parādnieka iebildumu pamatotība maksātnespējas procesā tiesā

2014. gads

J 05.02.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1447/2014 un tiesneses Mārītes Zāģeres atsevišķās domas
Maksātnespējas procesa administratora un tiesu izpildītāja darbību regulējuma atšķirības parādnieka mantas izsoles procesā

J 08.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-117/2014
Kreditoru prasījumu iesniegšanas kārtība pret maksātnespējīgu parādnieku un tās neievērošanas sekas; strīda par tiesībām starp kreditoru un maksātnespējīgu parādnieku izskatīšanas tiesiskais pamats

J 15.01.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2014
Komerclikuma 169.pantā nostiprinātās valdes locekļa vainojamības prezumpcijas piemērošana

J 26.11.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2014
Komercpilnvara kā pamats ieinteresētās personas statusa noteikšanai attiecībā pret parādnieku

J 30.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-28/2014
Kreditoru vienlīdzības principa ievērošanas nosacījums tiesiskās aizsardzības procesā (TAP)

J 31.10.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-27/2014
Tiesību saglabāšanas princips ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā (ĀTAP); kreditora gribas nozīme ķīlas tiesības nodibināšanā un izbeigšanā

2013. gads

J 21.06.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2020/2013
Komerclikuma 170.pantā noteiktās kreditora tiesības celt prasību sabiedrības labā maksātnespējas procesa ietvaros

J 31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-164/2013
Komercsabiedrības dalībniekiem izmaksāto dividenžu piedziņas tiesiskais pamatojums un nosacījumi maksātnespējas procesā

J 05.04.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-121/2013
Atprasījuma jebkāda pamata trūkuma dēļ priekšnosacījumi

J 23.10.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-48/2013
Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam pievienojamie materiāli un to pārbaude

J 11.09.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-38/2013
Kreditoru prasījumu vērtēšanas ierobežojums tiesiskās aizsardzības procesā

J 28.06.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-33/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Sūdzību par maksātnespējas administratora lēmumiem un rīcību izskatīšanas kārtība (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

2012. gads

J 08.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-622/2012
Maksātnespējīgas sabiedrības administratora prasījums pret sabiedrības bijušajiem valdes locekļiem par zaudējumiem, kas sabiedrībai radušies Valsts ieņēmumu dienesta uzrēķina par nodokļu un nodevu maksājumiem rezultātā

J 20.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-53/2012
Juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta atmaksas nosacījumi

J 20.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-52/2012
Parādnieka – juridiskas personas – maksātnespējas procesa pieteikumam pievienojamie pierādījumi

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-26/2012
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda iekļaušana izsoles izdevumu aprēķinā

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-25/2012
Tiesības uz taisnīgu tiesu nodrošināšana maksātnespējas procesā

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-25/2012
Valdes locekļa atbildība par sabiedrībai nodarīto kaitējumu

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-23/2012
Administratora pieteikuma par kriminālprocesa ietvaros uzlikta aresta atcelšanu juridiskās personas mantai izskatīšanas kārtība

2011. gads

J 06.04.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-951/2011
Prasības nodrošinājums maksātnespējas procesā

2010. gads

J 03.11.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-975/2010
Par maksātnespējas atzīmi (ārpustiesas) tiesiskās aizsardzības procesā

J 27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-43/2010
Par izņēmumu no vispārīgiem noteikumiem par tiesas izdevumiem

2009. gads

J 25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2009
Par zaudējumu piedziņu uzņēmējsabiedrības maksātnespējas procesā

2008. gads

2007. gads

J 03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-4/2007
Par kreditoru pretenziju strīdu risināšanas kārtību

2006. gads

J 06.12.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-669/2006
Akciju sabiedrības reģistrētā pamatkapitāla piedziņa maksātnespējas procesā

2005. gads

J 05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-579/2005
Par zemnieku saimniecību maksātnespējas tiesiskajām sekām

2003. gads

J 22.10.2003. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-45/2003
Par pircēja interešu aizstāvību, ja īpašums iegūts publiskā izsolē

1997. gads

J 12.11.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-409/1997
Darbinieku prasījumi pret uzņēmumu, kas ar tiesas spriedumu atzīts par maksātnespējīgu, iesniedzami administratoram

1996. gads

J 26.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-65/1996
Par apdrošināšanas summas izmaksu akciju sabiedrības maksātnespējas gadījumā

J 22.05.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-53/1996
Par maksātspējīgas akciju sabiedrības administratora iecelšanu