• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvais process iestādē

01.02.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-564/2022 Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs kā iestāde; Augstāka iestāde Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanai

Lejupielādēt

15.02.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-556/2022 Apstrīdēšanas procesā no jauna aprēķinātam nodoklim soda naudu vairs nedrīkst aprēķināt

Lejupielādēt

12.11.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1314/2021 Iestādes skaidri nesniegta atbilde kā atteikums izdot administratīvo aktu

Lejupielādēt

22.06.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-692/2021 Patērētājam nav tiesības pieprasīt Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieņemt noteikta satura saistošus lēmumus attiecībā uz pakalpojuma sniedzējiem

Lejupielādēt

22.01.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-626/2021 Lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtība, ja iestāde nav saņēmusi personas iesniegumu

Lejupielādēt

12.08.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-490/2021 Iestādes pieļautas kļūdas lēmuma pamatojumā kā pieļauts procesuālais pārkāpums

Lejupielādēt

24.09.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-233/2021 Konkrēta pieļautā pārkāpuma un to pamatojošu apstākļu norādīšanas obligātums sūdzībā Iepirkumu uzraudzības birojam

Lejupielādēt

23.09.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-138/2021 Administratīvā akta pamatojuma pārbaude tiesā, ievērojot pamatojuma mērķi

Lejupielādēt

27.10.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-107/2021 Vietējās rīcības grupas sniegtā atzinuma tiesiskuma pārbaudes pienākums

Lejupielādēt

04.11.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-100/2021 Ieskaita nepieļaujamība attiecībā uz nodokļu prasījumiem un aizliegums iestādei vienpersoniski pieņemt lēmumu par ieskaita piemērošanu

Lejupielādēt

31.08.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-97/2021 Trūkumu lēmuma noformēšanā ietekme uz lēmuma tiesiskumu

Lejupielādēt

31.08.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-97/2021 Koleģiālas institūcijas darba organizācija un lēmumu pieņemšanas kārtība

Lejupielādēt

10.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-70/2021 Priekšnoteikumi dubultās sodīšanas aizlieguma pārkāpuma konstatēšanai

Lejupielādēt

22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-436/2020 Konkrētība kā būtiska uzziņas raksturojošā pazīme

Lejupielādēt

21.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-401/2020 Tiesību neesība prasīt samaksu par administratīvā akta (motokrosa trases licences) izsniegšanu

Lejupielādēt

25.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-143/2020 Satura prasības iesniegumam par administratīvā akta apstrīdēšanu

Lejupielādēt

11.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-66/2020 Uzziņas tiesiskās sekas

Lejupielādēt

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1533/2019 Pieļaujamība atkāpties no obligātās iepriekšējas ārpustiesas izskatīšanas

Lejupielādēt

10.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-359/2019 Personu apkalpošana klientu apkalpošanas centrā

Lejupielādēt

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-161/2019 Lēmuma par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu nepieņemšana kā procesuālais pārkāpums

Lejupielādēt

10.06.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1040/2016 Administratīvā procesa likuma 59.panta otrās daļas interpretācija

Lejupielādēt

14.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-461/2016 Amatpersonu objektivitāte

Lejupielādēt

13.08.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1023/2015 Personas pienākums būt sasniedzamai

Lejupielādēt

25.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-848/2015 Dokumentu paziņošanas prezumpcija; dokumenta tiesiska un faktiska saņemšana

Lejupielādēt

08.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-642/2015 Administratīvā akta izdošanas termiņa kavējuma sekas

Lejupielādēt

28.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-380/2015 Trauksmes cēlāju identitātes aizsardzība

Lejupielādēt

06.05.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2015 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcība, lemjot par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu

Lejupielādēt

17.01.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-229/2014 Personas tiesības pārsūdzēt iestādes lēmumu par iesnieguma atstāšanu bez virzības

Lejupielādēt

12.03.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-156/2014 Darba tiesisko attiecību valsts uzraudzības robežas

Lejupielādēt

27.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-958/2013 Izziņas un uzziņas nošķiršana

Lejupielādēt

23.08.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-659/2013 Ministra pilnvaru pārņemšanas tiesības administratīvajā procesā

Lejupielādēt

16.10.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-191/2013 un senatoru Veronikas Krūmiņas, Daces Mitas, Līvijas Slicas un Jāņa Neimaņa atsevišķās domas Privāttiesisku attiecību ietekme uz iestādes lēmuma tiesiskumu

Lejupielādēt

13.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-210/2011 Administratīvo aktu spēkā esība laikā; lēmuma par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā tiesiskā daba; Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie pierādījumi; eksperts administratīvajā procesā iestādē; iestāžu kompetence administratīvā akta apstrīdēšanas procesā; administratīvā akta galīgais noformējums

Lejupielādēt

31.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2011 Policijas pienākums ievērot personas tiesības uz privātās dzīves aizsardzību; personas tiesības tikt uzklausītai

Lejupielādēt

04.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-502/2010 Augstākas iestādes kompetence, izskatot apstrīdēšanas iesniegumu (lēmumu veidi); zemākas iestādes rīcība, saņemot procesuāli neatbilstoši pieņemtu augstākas iestādes lēmumu

Lejupielādēt

18.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-289/2010 Apstākļi, kas jāvērtē, lemjot par atļauju organizēt azartspēles konkrētā vietā

Lejupielādēt

17.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-237/2010 Patvaļas aizlieguma princips jāievēro arī tad, ja tiesību normas iestādei piešķir plašu rīcības brīvību

Lejupielādēt

22.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-58/2010 Patvaļas aizlieguma princips un iestādes lēmuma pamatojums; atbildētāju pārstāvošās iestādes pieaicināšana lietā

Lejupielādēt

20.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-825/2009 Lēmuma pagarināt iesnieguma izskatīšanas termiņu pārsūdzēšana

Lejupielādēt

24.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-350/2009 Apstrīdēšanas iesnieguma saturs

Lejupielādēt

08.06.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-76/2009 Objektīvās izmeklēšanas principa pārkāpums

Lejupielādēt

16.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-30/2009 Likuma atrunas princips

Lejupielādēt

03.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-539/2007 Iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas ievērošana; apstrīdēšanas iesnieguma saturs

Lejupielādēt

03.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-376/2007 Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumam atņemt personai bezdarbnieka statusu bezdarbnieka pienākumu nepildīšanas dēļ ir jābūt samērīgam; apelācijas instances tiesas pienākums nolēmumā formulēt savu attieksmi pret pirmās instances tiesas nolēmumu

Lejupielādēt

21.09.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-367/2007 Administratīvā akta pamatojums – Valsts ieņēmumu dienesta pienākums lēmumā norādīt, kā veidojas nodokļu parāda kopējā summa

Lejupielādēt

14.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-255/2007 Tas, ka lēmums tiek pieņemts balsojot, neatbrīvo iestādi no pienākuma izdarīt lietderības apsvērumus un norādīt tos lēmumā

Lejupielādēt

07.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-238/2007 Iestādes kļūda nedrīkst radīt netaisnīgas privātpersonai nelabvēlīgas sekas; taisnīguma princips, tiesiskās paļāvības princips un labas pārvaldības princips

Lejupielādēt

08.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2007 Administratīvajā aktā iekļaujamai apstrīdēšanas/pārsūdzēšanas iespēju norādei jābūt tādai, lai privātpersona, ievērojot pienācīgu rūpību, to varētu saprast

Lejupielādēt

08.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-89/2007 Par samērīguma principa piemērošanu, izdodot obligāto administratīvo aktu

Lejupielādēt

29.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-64/2007 Par prezumpciju, ka administratīvais akts adresātam paziņots (padarīts pieejams) un par jēdzienu „ticami iemesli” Administratīvā procesa likuma 70.panta otrās daļas izpratnē

Lejupielādēt

14.11.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-432/2006 Par to, kādos gadījumos administratīvais akts ir un kādos nav atceļams pamatojuma nepilnību dēļ

Lejupielādēt

03.05.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-229/2005 Par personas pienākumu paziņot par dzīvesvietu, kurā viņa sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti

Lejupielādēt

07.06.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-171/2005 Par kļūdu labošanu administratīvajā aktā, kā arī par administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanu

Lejupielādēt

15.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-59/2005 Par procesuālo tiesību normu pārkāpumu ietekmi uz procesa rezultātu, par būtiskiem procesuālajiem pārkāpumiem un par administratīvā akta pamatojuma principu

Lejupielādēt

08.02.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-18/2005 Par pierādījumu novērtēšanu tiesā

Lejupielādēt

07.09.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2004 Par iestādes izmantotās rīcības brīvības tiesiskumu

Lejupielādēt