Hronoloģiskā secība
2020

Drukas versija

J 29.12.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1496/2020
Sporta federāciju tiesiskais statuss un darbības joma; Biedrības „Latvijas Sporta federāciju padomes” kompetence sporta federāciju uzraudzībā

J 23.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-109/2020
Prasījuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu sociālo tiesību jomā izskatīšana administratīvajā tiesā; ASV pilsoņa tiesības prasīt Latvijas valsts vecuma pensijas piešķiršanu par Latvijā uzkrāto apdrošināšanas stāžu; Lietas izskatīšana mutvārdu procesā apelācijas instances tiesā

J 22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2020
Jēdziena „aktuālā kadastrālā vērtība” interpretācija; Mežaudze kā daļa no nekustamā īpašuma; Sprieduma rezolutīvā daļa kompleksu aprēķinu gadījumā

J 22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-256/2020
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja tiesības atskaitīt attaisnotos izdevumus un šo izdevumu apmēra pierādīšana

J 22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-436/2020
Jēdziena „kredīta kopējās izmaksas patērētājam” saturs; Konkrētība kā būtiska uzziņas raksturojošā pazīme

J 22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-474/2020
Personas ar termiņuzturēšanās atļauju Latvijā izņēmuma tiesības uz ģimenes valsts pabalstu

22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-989/2020
Zvērināta advokāta tiesības uz vārda brīvību un šo tiesību ierobežošana; „Ziņu” un „viedokļa” nošķiršana un nošķiršanas nozīme

J 22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1575/2020
Lūguma par pagaidu aizsardzības piemērošanu izskatīšanas robežas

J 21.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-98/2020
Tiesiskās sekas, ja procesa dalībnieks atzīst pieteikumā ietverto prasījumu vai faktus

J 21.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-169/2020
Jēdziena „iegādes vērtība” interpretācija, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla pieauguma gadījumā, ja pircējs nav samaksājis pirkuma maksu; Nekustamā īpašuma iegādes vērtības noteikšana, ja pirkuma maksu ir samaksājusi cita persona

J 21.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-246/2020
Personas izslēgšana no riska personu saraksta, jo tā ir novērsusi savus pārkāpumus

J 21.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-271/2020
Izdevumu, kuri radušies pirms īpašuma tiesību reģistrācijas zemesgrāmatā, iekļaušana ieguldījumos nekustamajā īpašumā; Pieļaujamība nekustamā īpašuma ieguldījumos iekļaut izdevumus par sadzīves priekšmetu iegādi

J 21.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-401/2020
Tiesību neesība prasīt samaksu par administratīvā akta (motokrosa trases licences) izsniegšanu; Atbildīgā persona, ja pārvaldes uzdevums deleģēts privātpersonai

J 16.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-481/2020
Priekšnoteikumu par personas iekļaušanu riska personu sarakstā piemērošana

J 15.12.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1564/2020
Studentu pārbaudes darbu novērtējuma pakļautība tiesas kontrolei

08.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2020
Eiropas Centrālās bankas uzraudzībā esošo banku maksājumu Noguldījumu garantiju fondā aprēķināšanas kārtība un korekcijas koeficientu piemērošana

J 08.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1005/2020
Trūcīgai personai izvirzītās prasības par īpašuma neesību vērtēšana; Jēdziena „atsevišķi dzīvojoša persona” interpretācija trūcīgas personas statusa pārbaudē; Sociālo dienestu pienākuma, izvērtēt personas atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, interpretācija

J 08.12.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1515/2020
Prasījuma par laika periodu ieskaitīšanu izdienā tiesiskā daba

J 07.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-146/2020
Zvērinātu advokātu eksāmena pārbaude administratīvajā tiesā

J 02.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-314/2020
Privātpersonas tiesības uz vides informāciju; Tiesiskā daba vides informācijai

J 30.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-379/2020
Dabas liegumā esošu zemes vienību sadalīšana

27.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-18/2020
Izdevumu par ES, EEZ dalībvalstī un Šveicē saņemtu veselības aprūpes pakalpojumu atlīdzināšana un iepriekšējās atļaujas sistēma gadījumos, kad Latvijā pakalpojums ir pieejams, bet neatbilst personas reliģiskajai pārliecībai

J 27.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-331/2020
Būvniecības pieļaujamība krasta kāpu aizsargjoslā; senas apbūves likumības novērtējums

J 27.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-395/2020
Valsts pārvaldes pienākums darboties sabiedrības interesēs un aizliegums rīkoties patvaļīgi

J 27.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-407/2020
Recepšu zāļu reklamēšana kā iespējams negodīgas komercprakses pārkāpums; Jēdziena „negodīga komercprakse” satura noskaidrošana

J 26.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-122/2020
Nodokļu maksātāja tiesības veikt pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa korekciju par zaudētiem parādiem un šo tiesību ierobežošana

26.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-309/2020
Ievērojamās prasības, izvietojot īslaicīgas lietošanas būvi (kiosku) Rīgas vēsturiskajā centrā

J 25.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-143/2020
Satura prasības iesniegumam par administratīvā akta apstrīdēšanu

J 23.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-346/2020
Pienākums maksāt akcīzes nodokli, ja akcīzes preces tiek pārvietotas atliktās nodokļa maksāšanas režīmā no Latvijas Republikas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti un tās nenonāk akcīzes preču noliktavā

J 23.11.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1533/2020
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kompetence un tās robežas ieguldījumu pārvaldes sabiedrību uzraudzībā

J 20.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-275/2020
Izvērtējamie aspekti, izskatot jautājumu par koku ciršanas pieļaujamību pilsētā

J 20.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1002/2020
Ārsta rīcības vērtējumam izmantojamie palīglīdzekļi

J 17.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-201/2020
Novērtējamie apstākļi, lemjot par nodokļa maksātāja tiesībām iesniegt jaunus pierādījumus tiesvedības laikā

J 13.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1032/2020
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršana

J 06.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-41/2020
Ārstniecības personas vai iestādes tiesību sniegt Valsts policijai pacienta personas datus robežas; Ārstniecības personu konfidencialitātes pienākums; Normas, kas piešķir ārstniecības personām tiesības sniegt informāciju par pacientu citiem subjektiem ar ārstniecību nesaistītiem mērķiem, skaidrības un paredzamības būtiskums

J 06.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-165/2020
Ārējās tranzīta procedūras pabeigšana, ja daļa no precēm nav nekad nonākušas Eiropas Savienības muitas teritorijā

J 06.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-429/2020
Tiesiskā daba lēmumam, ar kuru amatpersonai tiek noteikta kategorija; Amatpersonas kategorijas pārskatīšana

J 05.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-207/2020
Detālplānojuma izstrādes prasība ēkas pārbūves gadījumā

J 04.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-64/2020 un senatores Līvijas Slicas atsevišķās domas
Gadījumu loks, kad iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu soda naudu aprēķina trīskāršā apmērā; Pušu brīvība izvēlēties līguma veidu kādu noteiktu darbu (uzdevumu) veikšanai un valsts tiesības pārbaudīt, vai faktiski nav nodibinātas darba tiesiskās attiecības

J 04.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-412/2020
Jēdziens „publiskā ārtelpa”

J 30.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-53/2020
Samazinātas nodokļu soda naudas piemērošana

J 30.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-219/2020
Videoreģistratora izmantošana ceļu satiksmes novērošanai savām personiskajām vajadzībām

J 30.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-571/2020
Disciplinārlietā noskaidroto faktu izmantošana, lai personu atlaistu no amata administratīvā procesa kārtībā; Nevainojamas reputācijas zaudēšana kā pamats personas atbrīvošanai no prokurora amata

29.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-386/2020
Lēmuma par adreses iekļaušanu riska adrešu sarakstā tiesiskās sekas un pārbaude administratīvajā tiesā

J 29.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-405/2020
Piemērojamās tiesību normas, vērtējot personas informācijas pieprasījumu par administratīvā pārkāpuma lietvedības rezultātu; Informācijas iedalījuma nozīme lietās par informācijas pieprasījumiem

J 26.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-269/2020
Īrnieka griba rīkoties ar dzīvokļa privatizācijas tiesību kā priekšnoteikums, lai cita persona iegūtu šo tiesību

26.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-287/2020
Kopīpašnieka vai dzīvokļa īpašnieka piekrišana būvniecībai vēlāk nav atsaucama tikai tāpēc, ka kopīpašnieks vai dzīvokļa īpašnieks ir pārdomājis un vairs nevēlas konkrētās ieceres īstenošanu

26.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-417/2020
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais pilnvarojums pašvaldībām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes

J 26.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1490/2020
Ar ierēdņa kvalifikācijas celšanu saistīto izdevumu atmaksa

J 23.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-189/2020
Ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas nodošanas glabāšanā zvērinātam notāram ietekme uz pienākumu maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla pieauguma

J 22.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1339/2020
Pašvaldības novērtējuma brīvība izvēloties pārvaldes amatpersonu; Tiesiskā daba nodarbinātības attiecībām starp pašvaldības domi un bāriņtiesas priekšsēdētāju

22.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1388/2020
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma piemērošana attiecībā uz ostas piestātņu tehnisko apsekošanu

J 20.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-408/2020
Valsts amatpersonas tiesības savienot amatu ar radošo darbu

J 19.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-394/2020
Maksātnespējas procesa administratora tiesību saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra robežas

J 19.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1488/2020
Mikrolieguma buferzonas noteikšanas pārbaude administratīvajā tiesā

J 13.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-403/2020
Tiesas kompetence lēmuma par nodokļa maksātāja izslēgšanu no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra pārbaudē; Nepatiesas informācijas sniegšana deklarācijā kā pamats nodokļa maksātāja izslēgšanai no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra

J 12.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-464/2020
Pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanas brīdis; Pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšana, ja netiek ievēroti muitas procedūras nosacījumi

J 12.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-889/2020
Azartspēļu ierobežošana un Līguma par Eiropas Savienības darbību 56.pants

J 09.10.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-508/2020
Maksātnespējas administratoru eksāmena komisijas darbība

J 05.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1471/2020
Nepilngadīga jaunieša psihoemocionālā stāvokļa vērtējuma nozīme lietās par aizgādības tiesībām; Nepilngadīga jaunieša viedokļa vērtēšana lietās par aizgādības tiesībām; Aktuālās faktiskās situācijas novērtējums lietā par aizgādības tiesību atjaunošanu

J 30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-58/2020
Samērīguma principa ievērošana, nosakot sankcijas par nodokļa maksātāja pārkāpumiem

J 30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-86/2020
Procesuālās ekonomijas princips un izvērtējamie apstākļi, piemērojot šo principu

J 30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-166/2020
Kontrole pār rīcību ar personas audiem kā daļa no tiesībām uz privāto dzīvi; Mirušas personas audu paraugu glabāšana kā tuvinieku tiesību uz privāto dzīvi ierobežojums; Personas subjektīvās tiesības prasīt cieņpilnu izturēšanos pret miruša radinieka ķermeni; Tiesiskā daba un glabāšanas termiņš ekspertīzei izņemtu personas audu paraugiem

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-224/2020
Dienesta PSRS Bruņotajos spēkos iekļaušana vecuma pensijas apdrošināšanas stāžā

J 30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-411/2020
Atkārtots būvinspektora atzinums par patvaļīgu būvniecību

J 30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-797/2020
Tiesu un Tiesu administrācijas kompetences personas datu apstrādē Tiesu informācijas sistēmā

J 29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-330/2020
Termiņš, kādā Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs pieņemt lēmumu par publiskā finansējuma atprasīšanu

J 29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-631/2020
Atbildīgā persona par prettiesiski novietotu atkritumu nodošanu apsaimniekotājam

29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1350/2020
Prasījumu par administratīvā akta atzīšanu par spēkā neesošu un spēku zaudējušu nošķiršana

J 29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1399/2020
Pašvaldības lēmuma par rīcību ar nekustamo īpašumu tiesiskā daba; Vides tiesību aizskārums vai apdraudējums kā izšķirošais kritērijs, lemjot par pieteikuma, kas iesniegts vides aizsardzības nolūkā, pieļaujamību

J 28.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-313/2020
Tiesas rīcība, konstatējot piemērojamās tiesību normas neatbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normai; Teritorijas plānojuma un detālplānojuma savstarpējā mijiedarbība

J 28.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1286/2020
Morālā kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšana kriminālprocesā

J 25.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1473/2020
Amatpersonas pienākums atlīdzināt valstij kaitējumu, kas nodarīts ar interešu konflikta pārkāpumu; Lēmuma par interešu konflikta pārkāpuma rezultātā valstij nodarītā kaitējuma atlīdzinājumu darbības apturēšana

J 22.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-244/2020
Pašvaldības kompetence teritorijas plānošanas jomā un pienākums ievērot teritorijas plānošanas principus

J 17.09.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1345/2020
Bērna vecāku savstarpējā komunikācija lietās, kas saistītas ar bērna tiesību ievērošanu, un ārpustiesas strīdu risināšanas līdzekļu izmantošana šīs komunikācijas veicināšanai

J 15.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1108/2020
Administratīvās tiesas kontrolei nav pakļauts jautājums par ministra izvēli tikties un uzklausīt konkrētu personu; Ministrijas rīcības brīvība organizējot apmeklētāju pieņemšanu ar ministrijas amatpersonām

J 10.09.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-74/2020
Zvērināta advokāta profesionālās darbības atzīšana par saimniecisko darbību un ienākumu aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli; Nepieciešamās pierādījumu īpašības, lai pierādījumu varētu izmantot

J 04.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-383/2020
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas pienākuma un apmēra noteikšana no nekustamā īpašuma atsavināšanas, to ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā

J 31.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1263/2020
Valsts pienākums ņemt vērā cilvēktiesību aspektu, lemjot par ārzemnieka izraidīšanu

J 28.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-641/2020
Biedrības reģistrācijas atteikums, ja biedrības mērķis ir izmaiņas tiesiskajā regulējumā

J 28.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1059/2020
Rezidenta (ārsta) apmācībai izlietoto līdzekļu atprasīšana

J 28.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1102/2020
Valsts budžetā atmaksājamo summu par rezidentūru aprēķināšana; Proporcionāli nostrādātā laika ņemšana vērā, aprēķinot atmaksājamo valsts budžeta līdzekļu par rezidentūras mācībām apmēru, ja persona nav nostrādājusi Latvijas ārstniecības iestādē trīs gadus pēc rezidentūras beigām; Objektīvās izmeklēšanas principa saturs un šī principa robežas

J 27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-106/2020
Personas tiesības uz invaliditātes pensiju, ja tā ir strādājusi laikā, kad tiesiskais regulējums neparedzēja personu ar I vai II grupas invaliditāti sociālu apdrošināšanu invaliditātes riskam

J 27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-215/2020
Periods, par kuru ārstniecības iestādes ārsts var izsniegt darbnespējas lapu; Ārsta noteiktā ārstēšanas režīma pārkāpuma ietekme uz slimības pabalsta izmaksāšanu

J 27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-297/2020
Samērīgums publiskā iepirkuma nolikuma prasībās

J 27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1205/2020
Piemērojamais regulējums personas datu apstrādei, kas ir veikta operatīvās darbības ietvaros, un iestāde, kuras kompetencē ir izskatīt jautājumus par šādu personas datu apstrādi

J 27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1314/2020
Nepamatotu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda nošķiršana no bērna vecāku savstarpējiem strīdiem par faktisko bērna uzturēšanas pienākumu pildīšanu; Senāta departamentu priekšsēdētāju sēžu lēmumos izteikto atziņu izmantošana

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1346/2020
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kompetence un tās robežas kredītiestādes (bankas) likvidācijas procesā

J 14.08.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-885/2020
Disciplinārsodīšanas funkcijas racionāla un efektīva izmantošana valsts pārvaldē

04.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1335/2020
Psihologu sertifikācijas padomes kompetence, izskatot personas iesniegumu par psihologa rīcību

23.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1025/2020
Valsts apmaksātās juridiskās palīdzības piešķiršana personai, kuras domicils ir citā valstī, pamatojoties uz „īpašo situāciju”

J 17.07.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1142/2020
Lūguma par pagaidu aizsardzību izskatīšana kasācijas instancē

J 14.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2020
Aizsargājamas tiesiskās paļāvības elements – iestādes izteikums, kas var radīt pamatotu paļāvību; Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta īstenošana; Valsts rīcības brīvība, izlemjot kāda veida projektiem piešķirt klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļus; Jēdziena „teritorija” interpretācija Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr. 559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” 8.1.apakšpunktā izpratnē

J 10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-23/2020
Pierādīšanas priekšmets lietās par darba ņēmēja ienākumu apmēru, ja Valsts ieņēmumu dienests ir precizējis darba ņēmēja ienākumus

J 10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-45/2020
Kritērija „vienlaidus šķērsgriezums” interpretācija

J 10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-55/2020
Slimības pabalsta piešķiršana valdes loceklim bez noteiktas atlīdzības

J 10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2020
Maiņas darījuma rezultātā iegūta nekustamā īpašuma iegādes vērtības noteikšana; Nekustamā īpašuma iegādes vērtības noteikšanai, ja iegādes vērtību nevar dokumentāri pierādīt

J 10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-270/2020
Policijas darbinieka pienākums pamatot transportlīdzekļa apskates nepieciešamību

J 10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-317/2020
Dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases posmu izvietojuma apstrīdēšana; Ekonomisko apsvērumu iekļaušana ietekmes uz vidi novērtējumā un šādas rīcības robežas; Pieteikums vides interesēs

J 10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-323/2020
Kremācijas pakalpojumu nodrošināšana pašvaldībā; Pašvaldības rīcības brīvība un tās robežas, iesaistot privātpersonu publiski tiesiskā funkcijā ietilpstoša uzdevuma izpildē; Pakalpojumu publisko iepirkumu līguma nošķiršana no pakalpojuma koncesijas līguma

J 09.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-150/2020
Darba devēja tiesības prasīt atmaksāt kļūdaini samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli

J 09.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-153/2020
Mikrolieguma izveidošanas procedūra un pienākums sabalansēt iesaistīto pušu intereses

J 09.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-205/2020
Dzīvokļa īpašnieka pienākums saņemt pārējo kopīpašnieku piekrišanu būvdarbiem dzīvokļa īpašumā, ja plānotā būvniecība ietekmē pārējo kopīpašnieku domājamo daļu apmēru

09.07.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1063/2020
Sprieduma izpildes izdevumu atlīdzināšana izpildu lietās, kurās piedziņa izdarāma valsts ienākumos (zvērinātu tiesu izpildītāju šķērssubsīdiju sistēmas atlīdzība)

J 08.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-78/2020
Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja deklarācijas precizējumu pieļaujamība

08.07.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1199/2020
Ieslodzītā tiesību uz interneta resursiem ierobežošana

J 06.07.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1215/2020
Ārkārtas situācijas laikā (Covid-19) noteikto ierobežojumu apstrīdēšana

J 30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-92/2020
Darījuma esība un tā elementu noskaidrošana pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-93/2020
Ārvalsts uzņēmuma kļūdaini samaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšana

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-174/2020
Ieslodzītā nodrošināšana ar stomatoloģisko (zobārstniecības) palīdzību

J 30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-233/2020
Reliģiskās organizācijas (draudzes) reorganizācija, ja tā ir pieņēmusi lēmumu izstāties no reliģiskās savienības (baznīcas)

J 30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-300/2020
Laika, kurā persona ir bijusi nodarbināta kā pašnodarbinātais un pati veikusi par sevi sociālās apdrošināšanas iemaksas, ieskaitīšana izdienas stāžā

J 30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-442/2020
Sešus gadus veca bērna uzņemšana izglītības iestādē pamatizglītības uzsākšanai

J 30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-444/2020
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu nav anulējamas, kamēr nav atrisināts strīds civiltiesiskā kārtībā

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1069/2020
Publisko iepirkumu atklātuma princips

J 17.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-100/2020
Izdevumi par mākleru pakalpojumu saistībā ar nekustamā īpašuma pārdošanas darījuma noslēgšanu nav iekļaujami iedzīvotāju ienākuma nodokļa no kapitāla atsavināšanas aprēķinā

J 15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-239/2020
Vecāku tiesības noteikt bērna uzturu un šo tiesību robežas; Tikai veģetāra uztura nodrošināšana skolā

J 15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-669/2020
Politiķa statuss pats par sevi nav pietiekams pamats informācijas par viņa privāto dzīvi atklāšanai; Informācijas par vārda un uzvārda maiņu pieprasīšanas pamats

J 12.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1278/2020
Procesa dalībnieka pienākums saglabāt cieņpilnu attieksmi

J 11.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-66/2020
Ienākuma no nekustamā īpašuma atdalīta zemesgabala atsavināšanas aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli; Uzziņas tiesiskās sekas

J 11.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-638/2020
Atbalsta saņēmēja pienākumi, izvēloties darba veicēju; Administratīvā akta spēkā esības prezumpcijas piemērošana attiecībā uz iespējami spēkā neesošiem administratīvajiem aktiem

J 09.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-38/2020
Atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas atbrīvošana no pienākuma maksāt nekustamā īpašuma nodokli par inženierbūvi

J 05.06.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1079/2020
Ieraksta par transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā tiesiskā daba

J 04.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2020
Spēku zaudējušas tiesību normas piemērošana attiecībā uz tiesiskajām attiecībām, kuras nodibinātas tiesību normas darbības laikā; Jēdziena „vidi degradējoša būve” piepildīšana ar saturu

J 04.06.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1173/2020
Iepirkumu uzraudzības biroja tiesības atstāt apstrīdēšanas iesniegumu bez izskatīšanas; Iepirkumu uzraudzības birojā iemaksātā depozīta atmaksāšana sūdzības atsaukšanas gadījumā

02.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-85/2020
Izdevumu par reprezentatīvu automobili iekļaušanas saimnieciskās darbības izdevumos ierobežojumi

02.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-258/2020
Valsts pienākuma apjoms nodrošināt ieslodzītajam medicīnisko palīdzību, ja tā nav neatliekama vai ieslodzītas necieš spēcīgas vai ilgstošas sāpes; Ieslodzītā nodrošināšana ar redzes korekcijas līdzekļiem (brillēm)

29.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-257/2020
Būvatļaujas saņemšanai izvirzīto priekšnoteikumu vērtēšana tiesā

28.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2020
Muitas procedūras „ievešana pārstrādāšanai” atļaujas nosacījumu pārkāpšana kā pamats muitas nodokļa parādam; Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana precēm, kas ievestas muitas procedūrā „ievešana pārstrādei”, pārsniedzot atļaujā noteikto daudzumu

J 28.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2020
Aprobežojumu, kas izriet no ūdens un kanalizācijas tīkla ekspluatācijas aizsargjoslas, ievērošana jaunas būvniecības gadījumā

J 28.05.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1043/2020
Valsts vides dienesta un valsts vides inspektoru kompetence atkritumu apsaimniekošanas jomā

28.05.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1110/2020
Personas subjektīvās tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts kontroles revīzijas ziņojumu

J 27.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2020
Par komercsabiedrības saimniecisko darbību apturēšanu atbildīgās personas iekļaušana riska personu sarakstā

J 15.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-67/2020
Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas izsniegšana; Operatora iekārtu darbības jaudas summēšanas princips

J 12.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-877/2020
Termiņš, kādā persona var prasīt izmaksāt atlaišanas pabalstu, ja persona tiek atbrīvota no civildienesta; Pensijas vecumu sasniegušas personas, kura turpina pildīt amata pienākumus uz noteiktu termiņu, civildienesta attiecību izbeigšanas pamats

J 08.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-815/2020
Pieteikuma priekšmets un pārbaudāmo apstākļu loks lietās par bērna aizgādības tiesībām; Pēc bāriņtiesas vienpersoniskā lēmuma pieņemšanas secīgi pieņemtā bāriņtiesas koleģiālā lēmuma par aizgādības tiesību neatjaunošanu tiesiskā daba

J 30.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2020
Morālā kaitējuma atlīdzinājums nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa objekts; Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi

J 30.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2020
Inženierbūves nolietojuma procents; Pienākumu sadalījums starp privātpersonu un Valsts zemes dienestu, aktualizējot kadastra datus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

30.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-232/2020
Koku bīstamības pazīmes kā priekšnosacījums koku izciršanai dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslā bez pašvaldības atļaujas

30.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1057/2020
Pieteikuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku vai iestādes pieļauta procesuālā pārkāpuma konstatēšanu pieļaujamība (Administratīvā procesa likuma 184.panta otrā daļa)

J 28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-91/2020
Piesārņojuma darbību pieļaujamības regulējums un pašvaldības tiesības savā teritorijas plānojumā iekļaut aizliegumu veikt noteiktas piesārņošanas darbības; Pašvaldības tiesības noteikt īpašas vides aizsardzības prasības ostu teritorijās; Iestādes lēmuma samērīguma pārbaude

J 28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2020
Personas kā būves īpašnieka reģistrēšana Kadastra informācijas sistēmā; Būves reģistrēšana Kadastra informācijas sistēmā

J 28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-964/2020
Valsts vides dienesta lēmuma par operatora konstatēšanu tiesiskā daba

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1024/2020
No totalitāro režīmu cietušo personu (mantinieku) pieteikuma par mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu iesniegšanas termiņš

21.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-214/2020
Prasības fizisko personu datu apstrādei, kas nepieciešama pārziņa likumisko interešu īstenošanai

J 09.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2020
Eksperta izraudzīšanās kritēriji; Ekspertīzes atzinuma saturs

J 07.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-73/2020
Liecinieku rakstveida liecību izmantošanas pieļaujamība; Ierobežojumu noteikšana iepazīties ar lietas materiāliem un to apstrīdēšana; Ierobežojums iepazīties ar lietas materiāliem, ja tajos ir personas dati; Personu sniegtās liecības kriminālprocesa un cita administratīvā procesa ietvaros kā pierādījumu pieļaujamība

J 07.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-856/2020
Vides pieejamības (pienācīgas piekļuves) jautājumu risināšana

03.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-935/2020
Tiesiskās aizsardzības procesa laikā aprēķināto nodokļu nomaksas nokavējuma naudu apstrīdēšana

J 31.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2020
Atbildīgā persona piekļuves elektrisko tīklu objektam nodrošināšanā

J 30.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-605/2020
Pretendenta paskaidrojums publiskā iepirkuma procedūrā par piedāvājuma zemo cenu

J 27.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-50/2020
Pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes piemērošana siltumenerģijas piegādei

J 27.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-733/2020
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs nekustamā īpašuma mantošanas procesa ietvaros

J 26.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2020
Nekustamo īpašumu iznomāšanas darījumu aplikšana ar pievienotās vērtības nodokli; Personas, kura nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, pienākums reģistrēties pievienotās vērtības nodokļa reģistrā, ja ir sasniegts likumā noteikto darījumu vērtības slieksnis

J 26.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-43/2020
Izcelsmes valsts norādīšana gaļas marķējumā; Pārtikas aprites prasību izpilde

J 26.03.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-857/2020
Faktiskās ģimeniskās attiecībās dzīvojošas personas subjektīvās tiesības tikt ieceltai par bērna aizbildni

J 24.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-790/2020
Ārstniecības personas neprofesionāla rīcība vai neatbilstoši apstākļi ārstniecības laikā kā priekšnoteikums atlīdzinājuma izmaksāšanai no Ārstniecības riska fonda; Ārsta atbildība pacientam sniegt informāciju, kas nodrošina informētas piekrišanas saņemšanu; Iespējamu un sagaidāmu operācijas seku pierēķināšana ārsta neprofesionālajai rīcībai; Personai nodarītā kaitējuma smaguma noteikšana

J 23.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-421/2020
Tiesas pienākums iegūt visus iespējamos pierādījumus cēloņsakarības esības konstatēšanā atlīdzības prasījuma gadījumā no Ārstniecības riska fonda; Administratīvo tiesu kompetences robežas izmaksājamo atlīdzību apmēra no Ārstniecības riska fonda noteikšanā

J 18.03.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-830/2020
Subjektīvās tiesības privātpersonai apstrīdēt kredītiestādei noteiktos ierobežojumus

J 17.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-450/2020
Personas ar invaliditāti atbrīvošana no valsts civildienesta saistībā ar personas ilgstošu prombūtni

J 13.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2020
Plānotās darbības neatbilstība normatīvo tiesību aktu prasībām kā pamats atteikumam reģistrēt masu informācijas līdzekli

J 11.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-176/2020
Uzņēmuma reģistra pienākums iecelt revidentu atkarības pārskata nepilnīguma dēļ

J 10.03.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-159/2020
Tiesību piemērotāja pienākums izmantot tiesību normu interpretācijas metodes

J 03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-8/2020
Elektrostacijas atrašanās vietas maiņas tiesiskās sekas, piešķirot tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros

J 03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2020
Kritērija „aptieka darbojas ekspluatācijā nodotās telpās” interpretācija; Nosacījuma „citas valsts iestādes pamatots rakstisks priekšlikums par licences apturēšanu” interpretācija; Aptiekas speciālās atļaujas (licences) anulēšana par medikamentu izplatīšanu bez licences; Tiesas pienākums motivēt savu spriedumu; Tiesas tiesības rakstveida procesā pagarināt sprieduma sastādīšanas termiņu

J 03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-235/2020
Publiskas funkcijas veicēja rīcība nedrīkst būt patvaļīga; Ostas pakalpojuma līgums un tā sniegšanas iespēju pieejamība; Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē

J 02.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-1/2020
Tautas likumdošanas iniciatīvas īstenošanas ietvaros iesniegta likumprojekta satura un kvalitātes prasības; Centrālās vēlēšanu komisijas kompetence un tās robežas, pārbaudot iesniegtos likumprojektus

J 28.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2020
Izšķirošās ietekmes konstatēšana

J 27.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-118/2020
Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta 7.punktā ietvertā aizlieguma sadalīt paredzēto darbību saturs

J 26.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-110/2020
Tiesību uz izdienas pensiju rašanās brīdis un piemērojamais regulējums; Personas izdienas stāža noteikšana un tiesības uz militārpersonu izdienas pensiju

J 20.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-156/2020
Tiesiskā daba termiņam, kurā nodokļu maksātājs var pieprasīt pārmaksāto nodokļu atmaksu

J 18.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-80/2020
Nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšana, ja tas nav sniedzis Valsts ieņēmumu dienestam pieprasīto informāciju

18.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-840/2020
Brīdinājuma par koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību normatīvo aktu prasībām tiesiskā daba

J 17.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-700/2020
Saskarsmes tiesību ierobežošanā vērā ņemamie aspekti

J 14.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2020
Tiesiskās paļāvības konstatēšana un tās aizsardzības nepieciešamības izvērtējums; Uz vides kvalitātes uzlabošanu vērsts papildus mērķis kā priekšnoteikums finansējuma piešķiršanai hidroelektrostacijām

J 13.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-158/2020
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.panta otrajā daļā ietverto vārdu „ir pārkāpti” interpretācija; Tiesas kontrole pār administratīvo aktu, kura pieņemšanas procedūrā iestāde atsaucas uz citas iestādes lēmumu/faktiskajiem apstākļiem

J 13.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2020
Būves klasificēšana kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudoša

J 12.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-807/2020
Maksātnespējas procesa administratora atbrīvošana no pienākuma samaksāt valsts nodevu

11.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-757/2020
Ieslodzītā lūguma par soda izciešanas režīma maiņu iesniegšana ar pārstāvja starpniecību

11.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-862/2020
Personas subjektīvās tiesības prasīt iekļaušanu Datu aizsardzības speciālistu sarakstā

J 04.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-434/2020
Ceļu zīmju izvietošanā ievērojamās prasības

J 31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2020
Valsts pienākums nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību ģimenēm, kurās pastāv faktiskas ģimenes attiecības; Kolīzijas starp bērna tiesībām uz aizsardzību no vardarbības un tiesībām uzaugt ģimeniskā vidē risināšana; Personas, kura iepriekš ir bijusi sodīta par noziedzīga nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību, kā adoptētāja izvērtējums

J 31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-144/2020
Interpretācija vārdkopai „ugunsaizsardzības sistēma”

J 31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-606/2020
Vecvecāka un mazbērna saskarsme kā tiesību uz ģimenes dzīvi daļa; Bērna saskarsmes tiesību ierobežošanas nosacījumi

27.01.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-616/2020
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīdis atjaunotu īpašuma tiesību gadījumā

J 22.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-84/2020
Prasījuma par publisko tiesību līguma izpildes pareizību izskatīšana administratīvajā tiesā

J 21.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-607/2020
Sprieduma ar tajā iekļautu nosacījumu pieļaujamība; Valsts nodevas apmēra noteikšana par informācijas izsniegšanu, ja tās apmērs strīda izskatīšanas laikā ir mainījies

J 16.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-209/2020
Personas izslēgšana no tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas rindas, jo tā nav brīdinājusi par savu neierašanos

09.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2020
Publiskā iepirkuma nolikumā noteiktā iesniedzamā dokumenta satura izpratne; Piedāvājuma precizēšana